Ifølge personalet på Djurslandsskolen er de ydre rammer - her i Fjellerup - ved at være bedagede, men de indvendige rammer sikrer stadig tryghed for både elever og personale. Foto: Tina Sørensen

Ifølge personalet på Djurslandsskolen er de ydre rammer - her i Fjellerup - ved at være bedagede, men de indvendige rammer sikrer stadig tryghed for både elever og personale. Foto: Tina Sørensen

Dyb bekymring over samlingen af Djurslandsskolen

Socialdemokratisk politiker gik mod resten af partiet, og hun er ikke alene med bange anelser

Af
Simon Carlson

Norddjurs Mens det meste af kommunalbestyrelsen og resten af Socialdemokratiet og stemte for at iværksætte en kommende samling af Djurslandsskolens fire afdelinger, så sprang det i øjnene, at det sidste medlem af den socialdemokratiske gruppe Karoline Bergkvist Søgaard ikke fulgte med resten af partiet.

Igennem hele processen har Karoline Bergkvist Søgaard udtrykt bekymring for samlingen af skolen for børn med både psykisk og fysisk særlige behov, og med den bekymring i bagagen kunne politikeren ikke se sig selv stemme for forslaget.

Med til historien hører, at Karoline Bergkvist Søgaard også er forældrerepræsentant i skolebestyrelsen på Djurslandsskolen. Hendes barn bliver dog ikke berørt af samlingen. I sit daglige virke arbejder den socialdemokratiske politiker dog som specialpædagog, og det er blandt andet den faglighed, der giver dybe panderynker med udsigten til, at en del af Djurslandsskolens børn nu skal flyttes til Mølleskolen, som står tom efter sommerferien.

Karoline Bergkvist Søgaard gik imod resten af Socialdemokratiet, da kommunalbestyrelsen stemte om samlingen af Djurslandsskolen.

Karoline Bergkvist Søgaard gik imod resten af Socialdemokratiet, da kommunalbestyrelsen stemte om samlingen af Djurslandsskolen.

"Det har i mange år været en hensigtserklæring fra politikerne at gøre noget ved de forhold som Djurslandsskolen har i særligt to af afdelingerne. Men det vi nu bytter ud med; det er ikke min oplevelse, at det er et bedre tilbud, for der mangler simpelthen millioner, før man kan indrette det på en måde, der er sikker og giver børnene nogle forhold, de kan trives i," mener Karoline Bergkvist Søgaard.

Ikke penge nok

Samlingen af Djurslandsskolens afdelinger kommer til at fordele sig således, at de nuværende afdelinger i Fjellerup og Stenvad bliver samlet på Mølleskolen, og afdelingerne på Djursvej og på Damgården kan samles i Ørum.

Der er i alt afsat omkring en million kroner til at etablere de fysiske rammer, der er påkrævet for give børnene med særlige behov ordentlige rammer at være i. De 800.000 skal bruges i Ørum, mens de resterende 200.000 skal bruges på Mølleskolen, og det er her bekymringen vokser hos Karoline Bergkvist Søgaard. Det er nemlig langt fra penge nok til at omdanne en skole, der hidtil primært har fungeret som almindelig folkeskole, til en skole der møder Djurslandsskolens elevers behov.

"Jeg tænker, at de penge slet ikke slår til. Vi har at gøre med nogle børn, der lider af stress, angst, svær skolevægring og i enkelte tilfælde er selvmordstruede. Det kræver blandt andet, at man får mulighed for at indrette mange små rum; flere af dem med en afstand så man ikke kan høre hinanden, og så man ikke behøver at møde hinanden. Det er ikke min oplevelse, at man kan opnå det på Mølleskolen med så få midler," forklarer Karoline Bergkvist Søgaard.

Forringet arbejdsmiljø

Hun er ikke alene om den holdning. I et brev fra tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne fra Djurslandsskolen til politikerne i Norddjurs Kommune giver lærere og pædagoger udtryk for deres bekymring. I brevet hilser de godt nok mere tidssvarende rammer velkommen, men stiller sig ligeledes skeptiske over for, om Mølleskolen kan indrettes til elevernes behov.

"En specialskole, som vores, skal kunne rumme elever med mange forskellige udfordringer og deres specifikke vanskeligheder. Da eleverne har et højt stressniveau, har de brug for at kunne trække sig, og fungerer derfor bedst i små, overskuelige og trygge rammer, hvilket giver dem ro og skaber bedre overblik for dem, så konfliktniveauet minimeres," lyder det i brevet.

Her ytrer Djurslandsskolens ansatte også utryghed ved udsigten til, at hvis de nye rammer ikke kan rumme børnenes specielle behov, så fører det i sidste ende til et forringet psykisk og fysisk arbejdsmiljø for de ansatte.

"...i rammer, som ikke tager højde for deres (elevernes, red.) faktuelle behov, er der stor bekymring i personalegrupperne for en øget risiko for utilsigtede hændelser og for en forringelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. I øjeblikket går vi trygge på arbejdet, da vi ved rammerne virker for vores elever," uddyber medarbejderne i brevet, som appellerer til politikerne om at udsætte samlingen af Djurslandsskolens afdelinger, indtil der i Norddjurs Kommune er større økonomisk råderum til at etablere de nødvendige faciliteter.

Urealistisk beløb

Den opfordring blev dog ikke fulgt. 19 medlemmer af kommunalbestyrelsen stemte for at igangsætte samlingen. En af dem var fungerende formand for børne- og ungdomsudvalget Allan Gjersbøl (S). Han deler dog ligeledes medarbejdernes bekymring over indretningen af Mølleskolen, hvorfor han også erkender, at 200.000 kroner langt fra er nok til lave de nødvendige faciliteter.

"Det vi har sagt ja til nu hvordan fordelingen på de nye afdelinger skal være. Der synes jeg, vi har fundet en fin løsning, som jeg godt kan tilslutte mig, men til maj skal vi forholde os til indretningen af rummene og fordelingen af ressourcerne. Der er vi bekymrede for, om der er midler nok. Man kan ikke indrette for 200.000 kroner. Det er ikke realistisk" konstaterer Allan Gjersbøl.

Det bliver på mødet i Børne- og ungdomsudvalget 2. maj, der skal tages yderligere stilling til indretningen. Tiden indtil da vil Allan Gjersbøl bruge på at få forligspartierne bag kommunens budget - Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti - til at bakke op om at aktivere en del af den pulje, der er afsat til fejlrettelser og dermed frigive penge nok til at lave den nødvendige indretning på Mølleskolen. I den million kroner, der foreløbigt er sat af til samlingen af Djurslandsskolen går den halve million til flytteudgifter. De penge vil Allan Gjersbøl gerne have flyttet til kommunens driftsbudget i stedet, og dermed frigive yderligere en halv million til indretningen.

Frygter for de ansatte

På Djurslandsskolen letter det dog ikke umiddelbart stemningen af uvished og utryghed, at der stadig arbejdes på at få afsat flere penge til samlingsprojektet. Her er Tina Sørensen arbejdsmiljørepræsentant, og hun forstår ikke den arbejdsproces, der ligger til grund for samlingen.

""Lige nu kan vi jo kun se de 200.000 kroner, der er sat af, og det er dybt bekymrende. Vi vil jo gerne samles, men det er som om, der ikke bliver lyttet til, hvad det er for nogle problematikker og behov, vi har," mener Tina Sørensen.

Hun peger blandt andet på, at placeringen ved siden af børnehaven, klasseværelser, der fører ud til de samme lange åbne gange, mange vinduer og en endnu ukendt faktor i form af skolens akustik, alt sammen kan være med til at forhøje stressniveauet hos Djurslandsskolens børn, og det går i sidste ende ud over både børnene og skolens ansatte, forklarer Tina Sørensen.

"Vi har at gøre med nogle børn, hvis sanseapparat er meget følsomt, og som kan blive stressede over, at der bliver lagt fliser på den anden side af gaden. Vi har behov for nogle rammer, hvor der kan lukkes ned for al stimuli, for ellers fører det til stressede børn, der til sidst bliver udadreagerende. Det kan gå ud over døre og vinduer eller de ansatte, og der er jeg bange for, at vi kan få flere magtanvendelser end højst nødvendigt. Hvis vi skal være trygge ved at gå på arbejde, kræver det, at vi er på forkant med, hvad der er farligt for børnene og for os. Jeg ville gerne have, at der var blevet lyttet mere til os," fastslår Tina Sørensen.

Fremtidig lokalefordeling på Mølleskolen

Børnehaven Møllehaven beholder sine nuværende lokaler og får desuden størstedelen af lokalerne i kælderen/parterren i samme fløj, hvor der i øjeblikket er SFO. Dagplejen flytter til lokalerne i kælderen/ parterren i fløjen, hvor Møllehaven er placeret. 

Møllehavens personalerum og lederkontor flyttes til kælder/ parterre i Møllehavefløjen. Møllehaven får adgang til Møllehallen, der er placeret i forlængelse af Møllehavefløjen. Øvrige lokaler på Mølleskolen anvendes af Djurslandsskolen. Møllehaven fortsat råder over de udendørs legearealer, som daginstitutionen har på nuværende tidspunkt. 

Der etableres afskærmning af et mindre udendørsareal øst for Møllehavefløjen, således at området kan anvendes af dagplejen. Tilkørsels- og parkeringsområdet ved Møllehallen deles mellem Djurslandsskolen og Møllehaven således, at området anvendes til aflevering og afhentning af børn i Møllehaven, samt til parkering for busser og personale til Djurslandsskolen og Møllehaven. 

Fremtidig lokalefordeling på Mølleskolen

Børnehaven Møllehaven beholder sine nuværende lokaler og får desuden størstedelen af lokalerne i kælderen/parterren i samme fløj, hvor der i øjeblikket er SFO. Dagplejen flytter til lokalerne i kælderen/ parterren i fløjen, hvor Møllehaven er placeret. 

Møllehavens personalerum og lederkontor flyttes til kælder/ parterre i Møllehavefløjen. Møllehaven får adgang til Møllehallen, der er placeret i forlængelse af Møllehavefløjen. Øvrige lokaler på Mølleskolen anvendes af Djurslandsskolen. Møllehaven fortsat råder over de udendørs legearealer, som daginstitutionen har på nuværende tidspunkt. 

Der etableres afskærmning af et mindre udendørsareal øst for Møllehavefløjen, således at området kan anvendes af dagplejen. Tilkørsels- og parkeringsområdet ved Møllehallen deles mellem Djurslandsskolen og Møllehaven således, at området anvendes til aflevering og afhentning af børn i Møllehaven, samt til parkering for busser og personale til Djurslandsskolen og Møllehaven. 

Parkeringspladsen, som ligger ud til Ålsrodevej, anvendes fremover af busser til aflevering og afhentning af børn fra Djurslandsskolen.

Publiceret 26 March 2019 11:30