Kronik: Så er vi tilbage på velkendt slingrekurs

Hornslet Skoles bestyrelsesformand forklarer herunder, hvorfor hun mener, at Udvalget for Familie og Instituioner er kommet som en tyv om natten og har med et trylleslag har ændret de økononmiske betingelser for Hornslet Skole - også lige på en studs

Af
Tine Bødker Grynnerup

formand for skolebestyrelsen på Hornslet Skole:

Hvordan en evaluering henover et udvalgsmøde blev til et beslutningsforslag om at reducere Hornslet Skoles økonomi med over 3 mio. kroner. Pengene skal sendes til de små og mellemstore skoler og vil betyde afskedigelser af medarbejdere og afvikling af pædagogiske tiltag på skolen.

Onsdag 4. september vågnede bestyrelsen ved Hornslet Skole op til læsning af referat fra udvalgsmøde i Familie & Institutionsudvalget, hvorunder skoler og dagtilbud hører. Af referatet fremgik det, at udvalget indstiller til byrådet, at der ændres på den økonomiske tildeling skolerne imellem med den konsekvens, at de 3 største skoler skal aflevere en del af deres økonomi til de små og mellemstore skoler. Hornslet Skole rammes allerhårdest, da øvelsen laves, så pengene flyttes fra andelen af elever over 400 til andelen af elever op til 200. På Hornslet Skole er der 797 elever, næststørst er Ebeltoft med 572 og Rønde med 494. Så Hornslet Skole betaler størstedelen af øvelsen, som betyder en reduktion på 1,8 mil. kr. Samtidigt undersøges et forslag om at tage lederlønnen væk fra skolernes økonomi, og her er beregnet et fradrag på Hornslet Skole på 1,4 mil. kr. Samlet en reduktion på 3,2 mil. kr. fra skoleåret 2019-20. Og blot for at undgå misforståelser – skolelederen får ikke 1,4 mio. om året, beløbet er udregnet relativt i forhold til skolens budget.

Tildelingsmodellen lovede stabilitet

En ny tildelingsmodel med en tildeling pr. elev og 2 knæk for at tilgodese de mindre skoler har virket i 2 år. Modellen betød, at de store skoler fik en bedre økonomi efter mange år med en helt skæv model, som i den grad forfordelte de mindre skoler. Med modellens vedtagelse fik skolerne samtidigt håndslag på, at nu kunne skolerne planlægge langsigtet, hvis vi blot havde styr på elevtallet, da modellen så hurtigt kunne udregne skolens budget. På Hornslet Skole har bestyrelse, ledelse og medarbejdere de seneste 2 år iværksat en lang række justeringer eks. holdtimer til årgange med rigtigt mange elever i klasserne – tiltag som blev mulige med en bedre økonomi. Ligeså arbejdes der intenst med at lave tiltag, som gør det muligt at inkludere så mange af distriktets elever som muligt på skolen. Konkret arbejdes med tilbud om et ”Mellemrum” som en slags udvidet holddeling i både basisskolen op til 5. klasse og i udskolingen, hvor tiltaget lige er iværksat. På 0. årgang er startet en pilotklasse med kun 18 elever, hvoraf flere har et særligt behov, som kan tilgodeses i pilotklassen, hvor medarbejderne også er i gang med et opkvalificerende kursus som ”autismepiloter”. Skolen har allerede fået henvendelser fra skoler i andre kommuner, som er nysgerrige og gerne vil høre mere om tiltaget. Ligeså har skolen ansat en medarbejder som arbejder intenst med de elever, der har for meget fravær, er i fare for at ende i skolevægring eller har skolevægring. Dette tiltag bærer allerede frugt, hvilket glæder bestyrelsen meget, og det er derfor også katastrofalt at skulle nedlægge tiltaget igen. Det tager tid at tilpasse en organisation, hvad enten det er op eller ned. Vi genkender slingrekursen fra tidligere tider, hvor skoler aldrig vidste, hvad de havde fra år til år. Vi fik lovet mulighed for stabilitet – skoleudvikling tager tid – tager år for at virke. Det er dybt utroværdigt.

Skoleforum blev et kup

Tirsdag 14. august var det politiske udvalg, forvaltning, skoleledere og bestyrelsesrepræsentanter samlet til ekstraordinært Skoleforummøde med VIVEs evaluering af tildelingsmodellen og inklusion som dagsorden. Der er INGEN anbefalinger i rapporten, der peger på en omfordeling af økonomi skolerne imellem. Det var dog tydeligt på mødet, at det var en dagsorden for nogle skoler.

Udvalget handler udemokratisk

Med det indstillede forslag sidder vi i bestyrelsen på Hornslet Skole og undrer os, og vi bliver vrede. Det er ikke demokratisk i orden, at et Skoleforum møde med deltagelse af det politiske udvalg uden en klar dagsorden om, at mødet handlede om at argumentere for en ændring af tildelingsmodellen efter 2 år, pludselig ender op i en indstilling efterfølgende, som tilgodeser de ytrede ønsker på mødet fra nogle skoler om flere penge. Som minimum skulle alle have vidst, at udvalget ønskede at høre skolerne om et sådant forslag – for så ville alle skoler selvfølgelig have bidraget i debatten. Politikerne spurgte ikke de store skoler om deres holdning.

Alle skoler klarer sig godt

Bestyrelsen på Hornslet Skole opfordrer udvalgets medlemmer til at besinde sig og til at lave en ordentlig og åben proces. Vil udvalget ikke det, så opfordres byrådet til at gå ind i sagen. Ligeså opfordrer bestyrelsen forældrekredsen til at reagere. For det er ikke ok, det der sker lige nu, hvor løfterne brydes, fordi kommunen er udfordret på en beslutning om, at alle skoler skal bevares uanset elevtal.

Hornslet er det sted i kommunen, hvor flest tilflyttere kommer til. Hvad vil en reduktion på 3 mio. kr. med afskedigelser til følge og afvikling af tiltag betyde her?

Helt bizart bliver det, når regnskabstallene for 2017 ses efter for alle skoler. 2017 er det første afsluttede regnskabsår med den nye tildelingsmodel. Se tabel. Modellen har altså kun virket i et helt regnskabsår. I 2017 har alle skoler minus en overført eller haft et overskud på cirka samme niveau. Samtidigt viser tallene, at ingen skoler eller SFO har haft merforbrug i de viste år 2014 – 2017. Så alle skoler har en fornuftig økonomi, hvor den økonomiske ramme end ikke bruges op. Derfor er det helt mærkværdigt at skulle høre om pressede skoler og helt bizart, at Hornslet, Ebeltoft og Rønde nu skal aflevere penge til skoler, der alle minus én har en god økonomi. Hvis udvalget/byrådet vil styrke de små skoler, så må det ske ved at tilføre en ekstra-bevilling ikke ved at tage fra de 3 store skoler.

Er små skoler vigtigere end de store?

Bestyrelsen har forsøgt at få oplyst, hvordan processen kører videre frem. Svaret er, at der ikke bliver nogen høring og at det er uafklaret, hvad der skal ske videre frem. Det er ikke hverken godt nok eller i orden."

Vi genkender slingrekursen fra tidligere tider, hvor skoler aldrig vidste, hvad de havde fra år til år

Publiceret 12 September 2018 08:44