Debat Syddjurs: Velkomstcenter - et monument over tidens fejlslåede monumentalisme

Af
Jens Erik Pedersen

Holmehøj 1

Ebeltoft:

"(Indsigelse mod lokalplanforslag nr. 420, samt kommuneplantillæg, fremlagt til høring)

Hermed ønsker jeg at gøre indsigelse mod lokalplanforslag nr. 420 med tilhørende kommuneplantillæg.

Min indsigelse går først og fremmest på, at man overhovedet tillader sig at overveje, at der åbnes mulighed for et nybyggeri på 750 kvadratmeter samt mindre servicebygninger på ca. 100 kvadratmeter i et totalt fredet landskab.

Hertil kommer det planlagte tilhørende parkeringsareal.

Der er fra bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge ikke på noget tidspunkt fremlagt dokumentation for, at der er behov for et sådant Velkomstcenter.

Der er end ikke fremlagt nogen form for anskueliggørelse af, hvad et sådant center skal indeholde, ud over administration, café og kiosk. Yderligere er det ønsket at kunne forestå en formidling om Nationalparken, Slotsruinen mv.

Formidlingen af områdets unikke landskabelig karakter, kommer til at ske på bekostning af molestering af den selvsamme unikke landskabelige værdi.

Et Velkomstcenter vil komme til at stå som et monument over tidens fejlslåede monumentalisme, og vil af eftertiden blive set som et udtryk for, hvordan den økonomiske tænknings dominans har medvirket til et skadevoldende fordærv, på grund af manglende rettidig reflektion om områdets unikke landskabelige karakter.

Formidling kan i dag foregå med intelligente og moderne online løsninger, hvor man udnytter teknologien anno 2019, kombineret med grafiske præstationer.

Selvom det er den økonomiske tænknings domæne, der ligger til grund for de politiske ønsker om et Velkomstcenter, har man politisk fuldstændigt ignoreret det faktum, at bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge ikke har fremlagt en eneste kalkulation over:

· Velkomstcentrets driftsøkonomi, herunder vedligeholdelse af bygningskompleks

· Yderligere fremgår det ikke, hvem der skal stå for og afholde udgiften til parkeringsanlægget

Juridisk bemyndigelse

· Lokalplanforslaget forholder sig ikke til om bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge, juridisk er bemyndiget til at søge tilvejebragt et plangrundlag, som lokalplanforslaget er udtryk for.

· Hvem kan gøres juridisk ansvarlig?

Tillægges bonusvirkning

· Lokalplanforslaget tillægges bonusvirkning

· Dette er et smart forsøg på at undgå, at der efterfølgende skal gives landzonetilladelse, når de enkelte dele af projektet måske skal realiseres.

· Jeg skal herved på det kraftigste gøre indsigelse mod, at lokalplanforslaget tillægges bonusvirkning.

Dispensation fra skovbyggelinje

· Det fremgår af redegørelsen, at det vurderes at der ikke kræves dispensation fra skovbyggelinjen ved meddeles af byggetilladelse, og at klageadgangen over skovbyggelinjen derfor sker i forbindelse med klageadgangen for lokalplanen.

· Denne fortolkning mener jeg ikke, at der er hjemmel til og skal derfor anfægte, at man herved, på snedig vis, forsøger at afskærer klagemulighederne.

Parkeringsarealet

· I følge lokalplanforslag er det planen, at der skal anlægges en ny stor parkeringsplads, på marken mod Rønde vest for Molsvej.

· I lokalplanforslag er hele spørgsmålet om parkeringspladsen underbelyst, måske i et forsøg på at undgå fokus på den indgribende karakter en sådan stor parkeringsplads vil få på hele fredningen, og ikke mindst udsigtsfredningen.

· Ydermere er trafikafviklingen i forbindelse med den store parkeringsplads, meget uklar og underbelyst. Yderligere fremgår det ikke, hvordan man forventer den øgede trafikbelastning vil påvirke hele området.

· Den nu eksisterende parkeringsplads, ses ikke at være omfattet af lokalplanforslaget. Det skal fremgå, at den i tilfælde af etablering af et nyt parkeringsareal, skal nedlægges. Og den for området gældende lokalplan skal ophæves.

· At der tidligere har været talt om, at genetablerer strandengen, hvor parkeringen er i dag, er en metafor, som dem med fagligt kendskab til området må vide, ikke er mulig indenfor et tidsperspektiv på flere hundrede år.

Miljøpåvirkning

· Forslaget indeholde ikke nogen anskueliggørelse af den samlede CO2 påvirkning ved projektets realisering. Det må være et krav i tilfælde af, at projektet mod forventning, finder vej til realisering.

Hvor er indgangen til Nationalpark Mols Bjerge?

· Indgangen til Nationalpark Mols Bjerge er der, hvor man til enhver tid kører ind i Nationalpark-området.

· Nationalparken er jo ikke kun begrænset til det geografiske område Mols Bjerge, men består af et samlet landareal på ca. 150 km2.

· I Nationalpark-området findes flere besøgs - og formidlingscentre.

· Hvad er så det der skal få os til at tro, at indgangen til Nationalpark Mols Bjerge er ved Kalø Slotsruin?

· Der er ingen anden begrundelse for dette end, at man forsøger sig med et smart retorisk greb, at tale om det, som om det er, sådan det er. Det er der intet belæg for. Men på den måde forsøger man, i den bedre offentlighed, at påvirke og legitimerer nødvendigheden af opførelsen af et stort og markant byggeri i et landskabsfredet område, inden for Natura 2000 område, indenfor strandbeskyttelseslinje og skovbyggelinje. Man kan ikke sige sig fri for, at der er et aspekt af forsøg på manipulation i forsøget på, at fremstille opførelsen af et Velkomstcenter, som nødvendighedens logik.

Hvad er der sket?

I Ebeltoft Folketidende var der den 13. august 2005 et læserbrev med overskriften:

“Bygge - planløshed i Ebeltoft Kommune”.

I læserbrevet anføres bl.a.:

“Hvorfor tillader man i Ebeltoft alle disse byggerier, der ødelægger det i øvrige så nydelige område?”

Og læserbrevets forfatter Ole Bollesen forsætter:

“Jeg kan kun svare, at det går over min forstand, at det borgerlige flertal i kommunen gang på gang giver tilladelse til byggerier, der ødelægger områdets herlighedsværdi - og som er på kant med loven”.

Der henvises herefter til forskellige byggerier i den daværende Ebeltoft Kommune.

Forfatteren afslutter indlægget med følgende:

“Det borgerlige byrådsflertals motiver”. Som overskrift.

“Selv om man næsten skulle tro det - og selv om det ses ofte i udlandet - så tror jeg ikke på bestikkelse af hverken den kommunale administration eller byrådet. Snarere er det en eller anden tåbelig ide om, at bare der er gang i den på byggefronten - så er det godt for Ebeltoft Kommune.

Det er ikke godt for Ebeltoft. Hvis vi ikke passer på, ender området med at få alle naturværdier ødelagt - og det er det, der er tiltrækkende ved netop Ebeltoft Kommune.

Hvis kommunesammenlægningen betyder, at man i det kommende byråd har ‘hår nok på brystet’ til at sige nej til alle disse tåbelige byggerier - så hilser jeg kommunesammenlægningen velkommen”.

På den baggrund må det forventes, at det flertal der står bag skribenten af ovenstående læserbrev, som er nuværende borgmester, ikke stemmer for vedtagelsen af lokalplanforslaget, da det må betragtes som et af de omtalte tåbelige byggerier."

Publiceret 08 January 2019 21:09