Debat Syddjurs: Ja, til Velkomstcenter ved Kalø Slotsruin

Af
Jytte Wainø

Landskabsarkitekt MMA

Overgade 43 D

Ebeltoft:

"Kører man mod syd fra Rønde by af Molsvej, åbner der sig for beskueren et storslået landskab. Efter danske forhold et panorama, som hører til landets smukkeste. Her ligger Kalø Slotsruin, indrammet af Hestehaveskoven og Ringelmoseskoven. Hele området byder på utrolig mange natur- og kulturhistoriske oplevelser.

Områdets helt specielle karakter har op igennem tiden givet anledning til, at flere studerende på arkitektskolerne har arbejdet med dette storslåede landskab.

I 1987 tog jeg afgang fra Arkitektskolen i Aarhus, med et projekt, hvor jeg ud over at placere et informationscenter på området samtidigt foreslog en bearbejdning af landskabet under behørigt hensyn til de eksisterende natur-og kulturværdier, der findes i området. Jeg fjernede også den gang Slotskroen, re-etablerede stedet og bearbejdede landskabet under hensyntagen til de mange kulturværdier og fredningsmæssige forhold, der befinder sig netop her. Jeg har derfor været igennem en grundig registrering af området og kender det ganske godt. En ny parkeringsplads valgte jeg også at udlægge samme sted, som nu angivet i Lokalplan 420. Det var dog ikke den bedste løsning, men den gang kom der ikke så mange biler som nu. Projektet kan ses i Landskab 1987 – 88, bog om planlægning og landskab.

Nu ligger der så et konkret forslag til et nyt Velkomstcenter, som bør have alle muligheder for at blive gennemført.

Tanken om, at det nye Velkomstcenteret kunne etableres i Ebeltoft, er selvfølgelig fristende med en oplagt placering på den kommunale Fregathalvø, hvor Horisonten i dag ligger. Vi har mange meget interessant bygninger og udstillingssteder i Ebeltoft. Et nyt velkomstcenter her i byen ville yderligere give os en kæmpe gevinst både for herboende borgere, turister og for handelen i øvrigt.

Men den bedste og mest hensigtsmæssige placering er lige der, hvor det nu er tænkt, nemlig i tilknytning til Kalø Slotsruin og Nationalpark Mols Bjerge.

Danmarks Naturfredningsforening i Syddjurs er i oprør over etableringen af en stor parkeringsplads til 160 biler på de fredede arealer. Der er indgivet klage over, at parkeringspladsen med biler i alle farver vil ødelægge helhedsindtrykket af den unikke, fredede natur.

Jeg er enig med foreningens synspunkt i, at parkeringspladsen i den planlagte størrelse er et problem. Det er meget problematisk med en så stor parkeringsplads i det smukke område. De parkerede biler vil skæmme oplevelsen af det storslåede landskab og den imponerende udsigt man har ude fra Kalø Slotsruin og på store dele af vejen tilbage mod det planlagte Velkomstcenter. Den tænkte parkeringsplads starter ved kote 7.50 og falder ned til omkring kote 5.00. Det vil sige et fald på omkring 2,5 til 3.0 meter. Parkeringsarealets længde er ifølge matrikelkortet målt til ca. 150 meter og ligger altså på et ret skrånende terræn.

Selve Centret vil tage noget af udsigten til bilerne fra vandsiden, men det vil desværre ikke være nok. En løsning kunne muligvis være at plante en bred skovbræmme rundt om hele parkeringspladsen ud mod markerne og få beplantningen godt integreret allerede fra starten som en del af den eksisterende beplantning mellem stiforløbet og Molsvejen.

Indretning af parkeringspladsen på det areal, der i dag bruges til tirsdags træf for veteranbiler bør også overvejes, men det kræver naturligvis en løsning på de trafikale problemer på dette sted.

Endeligt kunne man måske forestille sig at inddrage et beskedent stykke af den sydlige del af Hestehaveskoven ud mod marken til parkering for personbiler alene, med indkørsel fra den nuværende nordlige trace til skoven og en opgradering af den eksisterende skovvej til let biltrafik. I så fald kunne en ny stiforbindelse over marken langs markedspladsens nordlige skel føre publikum hen til Centeret,- en slentretur på under 10 minutter.

Parkeringspladserne til såvel Louisiana Museet i Humlebæk og Ordrupgaard Samlingen i Charlottenlund er begge placeret inde i en skov, og begge steder er der en mindre gåtur til udstillingsstederne.

At Fredningsnævnet har foreslået en flytning af den nuværende parkeringsplads væk fra kystlinjen, er en stor fordel. Når parkeringspladsen og Slotskroen i forbindelse med etableringen af det nye Velkomstcenter nedlægges, og området genetableres som strandeng, åbner dette sted op for et eventyrligt storslået landskab, når man kører forbi på Molsvejen, går ud til Kalø Slotsruin eller fra Slotsruinen bevæger sig tilbage mod Velkomstcentret.

Forestillingen om at vi fremover alene skulle kunne tilegne os viden om naturen og de kulturhistoriske bygninger i vores land via iPhone, QR-koder og Apps , - og at det derfor ikke skulle være nødvendigt med fysiske mødesteder,- er tankevækkende. Vi køber tøj, mad og meget andet via nettet. Vi er begyndt at fortælle vores børn, at iPhonen ikke skal overtage vores samvær. Men hvor kan vi alle mødes og tale sammen? Det kan vi blandt andet på det planlagte Velkomstcenter.

Over hele Danmark, og i verden i øvrigt, bliver der bygget natur- og kulturhistoriske centre. Det gør vi, fordi vi er blevet bevidste om værdien af at passe på vores natur og kulturarv. Det er ikke kun for vores egen skyld, der er også tale om et hensyn til vore efterkommere. Når mange i dag tager ud til de nyopførte kulturinstitutioner er en stor del af oplevelsen også den fantastiske arkitektur og nytænkning, man bliver præsenteret for, som f.eks. Tirpitz, Vadehavscenteret, besøgscentret ved Hammershus Fæstning, Søfartsmuseet i Helsingør og mange flere. Det nye Velkomstcenter ved Kalø Slotsruin vil med sit fornemme hovedgreb og fremragende arkitektur være en oplevelse i sig selv på linje med de ovennævnte byggerier.

Tak til sekretariatsleder Mika Leth Pedersen fra Nationalpark Mols Bjerge for en grundig og optimistisk gennemgang af det kommende velkomstcenter 29. november 2018 i Rønde Idrætscenter."

Publiceret 15 January 2019 21:00

SENESTE TV