Årsagen til, at renovering af Rønde Midtby er højaktuel malede Jørgen Jakobsen fra Syddjurs Spildevand udmærket op på borgermødet. Ejendomme og vejstrækninger, som er berørt af kloaksepareringen (markeret grøn), fremgår af oversigtstegning. Ejendomme som ligger udenfor det grønne område ligger i områder hvor kloakken allerede er separeret, og disse ejendomme er ikke berørt af separeringsprojektet. Foto: Lars Norman Thomsen

Årsagen til, at renovering af Rønde Midtby er højaktuel malede Jørgen Jakobsen fra Syddjurs Spildevand udmærket op på borgermødet. Ejendomme og vejstrækninger, som er berørt af kloaksepareringen (markeret grøn), fremgår af oversigtstegning. Ejendomme som ligger udenfor det grønne område ligger i områder hvor kloakken allerede er separeret, og disse ejendomme er ikke berørt af separeringsprojektet. Foto: Lars Norman Thomsen

Rønde Midtby: Stor interesse for at diskutere fremtidsplaner på borgermøde

Tæt på 100 borgere, heriblandt flere byrådsmedlemmer og enkelte embedsmænd, deltog i sidste uges borgermøde på Kulturhotellet

Af
Lars Norman Thomsen

RØNDE Arbejdsgruppen med repræsentanter fra Rønde Handelsstandsforening, Åben Vand, nogle grundejere langs Hovedgaden samt Rønde Distriktsråd har sammen udarbejdet det fælles oplæg til en renovering af Rønde Midtby, som gruppen præsenterede på et velbesøgt borgermøde på Kulturhotellet i sidste uge.

Med næsten 100 fremmødte og diskussionslystne borgere kunne arbejdsgruppen ikke klage over interessen og engagementet.

Kloaksystemet separeres

Årsagen til, at Rønde Midtby er højaktuel at diskutere lige nu, er, at Syddjurs Kommune har besluttet at separere kloaksystemet i Rønde, som Jørgen Jakobsen, afdelingsleder og ingeniør hos Syddjurs Spildevand A/S, gjorde rede for på borgermødet.

Separering af kloaksystemet betyder, at regnvand (tag- og overfladevand) og spildevand, der før løb i samme rør, nu skal løbe i hvert sit rør. Regnvandet ledes således via det nye regnvandssystem til de nærliggende vandløb, og spildevandet ledes som før til renseanlægget på Strandvejen 6A.

Carsten Skivild (stående) fra Rønde Distriktsråd udgør arbejdsgruppen sammen Henriette Husted (siddende), Rønde Handelstandsforening, sammen med René Povlsen, repræsentant for grundejere langs Hovedgaden, Henriette Husted og Niels Trangbæk, Den selvejende institution Åben Vand. Foto: Lars Norman Thomsen

Carsten Skivild (stående) fra Rønde Distriktsråd udgør arbejdsgruppen sammen Henriette Husted (siddende), Rønde Handelstandsforening, sammen med René Povlsen, repræsentant for grundejere langs Hovedgaden, Henriette Husted og Niels Trangbæk, Den selvejende institution Åben Vand. Foto: Lars Norman Thomsen

Belsutningen betyder også, at kloaksystemet på de ejendomme hvor regnvand og spildevand løber i samme rør skal separeres, således at regnvand og spildevand fremover løber i hvert sit rør.

"Vi har tidligere haft nogle uformelle drøftelser med nogle af Syddjurs Kommunes politikere, der alle fortalte, at hvis vi ønskede at forbedre de trafikale forhold i Rønde m.v. i henhold til 'Handlingsplanen for Rønde fra 2015,' var det nødvendigt, at vi kom med et fælles oplæg," fortalte Carsten Skivild, formand for Rønde Distriktsråd, og med i arbejdsgruppen, på mødet, hvor han og de øvrige i gruppen præsenterede gruppens oplæg, før borgerne kunne komme med deres indspil.

Stor iderigdom

Borgerne gik efterfølgende ud i 5 grupper med hver sit tema. Der blev debatteret livligt i en god halv time. "Der blev udelukkende udtrykt positive tilbagemeldinger på de forskellige tiltag, der var indeholdt i det fremlagte oplæg, herunder lysregulering på Molsvej, svingbanerne, lukning af udkørsler til Hovedgaden, begrønning af gennemgangene og meget bedre skiltning," siger Carsten Skivild.

De fremkomne ideer blev herefter fremlagt ved en efterfølgende debat, som rummede disse ideer og forslag:

  Mere friluftsliv de kommende år, hvor Rønde skal blive kendt som 'Porten til Nationalparken', vil betyde nye friluftsbutikker i Rønde, der skal betjene cyklende, vandrende og vandsport.

  Gangstier og cykelstier skal holdes adskilte og markeres meget tydeligere. Skiltningen skal være tydelig, ensartet og pæn. Vigtigt med god belægning på disse stier. Der skal være tydelige henvisninger til handelsbyen, borde og bænke med vandpost og cykel-parkering ved indgangen fra Byparken til forretningslivet.

  Begrønningen af smøgerne skal gerne være ensartet og træer på Birkevej skal ikke være for høje.

  Forslag om at Rønde bliver en by med mange flere blomster i kummer og i forbindelse med begrønningen af smøgerne.

  Opfordring til at cafeerne tager byens pladser til sig med mere udeservering.

  Det blev forslået, at lægge en stor granitsten ved indkørslen til byen fra Aarhus-siden, fordi sten passer godt til fortællingen om istidslandskabet omkring Rønde. På de to ”Hallospots” kunne der være billeder fra Nationalparken. Der kunne være P-pladser på Lillerupvej ud for amfiscenen.

  Der var enighed om, at det var vigtigt med en overordnet strategi og målsætning for trafikafviklingen gennem Rønde By. Trafiksikkerhed og velfungerende trafikal infrastruktur er et nødvendigt fundament, ikke blot for trafikafviklingen, men også for rigtig mange af de andre aktiviteter, borgerne ønsker, for at byen fortsat kan udvikle sig. Det gælder turisme, ”Porten til Nationalparken” med tilhørende friluftsaktiviteter, campusmiljø, kultur samt handel og service.

  Der skal søges bistand hos kompetente interesseorganisationer, som kan rådgive på disse områder, det være sig Rådet for Sikker Trafik, handicaporganisationer, cykelorganisationer m.v. . I tæt samarbejde med Syddjurs Kommune skal de bedste løsninger findes.

  Der skal findes mulige trafikdæmpende foranstaltninger på Hovedgaden og Birkevej, så hastigheden kan holdes indenfor de fastlagte grænser, samtidig med at den trafikale kapacitet sikres. Der kan laves 40 kilometer zone på Birkevej.

  Det skal analyseres igen, om ikke fodgængerovergange var en mulig løsning i stedet for de nuværende overgange. Oversigtsforholdene for kørende og gående trafik på Birkevej skal forbedres. En rolig afvikling af trafikken på Birkevej var i det hele taget et væsentligt interessepunkt for mange af deltagerne.

  På Hovedgaden skal der være plads til, at landbrugsmaskinerne af og til kører gennem Hovedgaden.

  Der blev udtrykt et stort ønske om, at trafiktrykket på Hovedgaden og Skolevej lettes, ved at trafikken fra Rønde Nord sikres direkte adgang til motortrafikvej ved en vej fra Smouenvej til Flintebakken.

  Der var også forslag om at lave to tunneller under Hovedgaden samt helt at ændre Hovedgaden til en gågade og lave en vej nord om byen til afvikling af trafikken.

Carsten Skivild opfordrede igen deltagerne til at indsende deres forslag til en mailadresse, der er oprettet til formålet – borgermode- ronde@gmail. com inden 9. oktober 2018, hvor arbejdsgruppen vil samle de indkomne forslag, og indarbejde de mulige ideer til det endelige forslag, som vil blive forelagt Syddjurs Byråd.

Arbejdsgruppen gennemgår de enkelte forslag i detaljer på et møde torsdag 11. oktober.

Publiceret 11 October 2018 05:00