KV17 - debat Syddjurs:

Vær lidt vildere og giv Enhedslisten en ægte grøn stemme

Af Jesper Yde Knudsen, Syddjurs Byråd, spidskandidat for Enhedslisten til KV17:

"I Enhedslisten har vi bemærket, at der er mange partier der pludselig kalder sig selv for grønne og vil kæmpe for naturen. Det er jo en rigtig positiv udvikling, som vi hilser velkommen. Men det man kan spekulere over er jo, hvor meget grønt, der mon er tilbage i kandidaterne, når de er valgt ind i byrådet og ikke længere står overfor vælgernes dom?  
Planerne om et stort byudviklingsområde ved Eskerod-Rodskov er en udmærket indikator for, hvor de nuværende partier står på det grønne område. Her står kampen mellem dem der vil udnytte området til et ambitiøst boligprojekt, og de der som Enhedslisten vil udvikle de eksisterende byer nord for landevejen af hensyn det fine kystlandskab. 
Hvordan stemmer partiernes grønne valgløfter overens med deres stemmeafgivning i byrådet? 
De oprindelige planer er lavet for før 2013 så jeg vil koncentrere mig om beslutningen om at anke fredningen og beslutningen om at ansøge om et nyt udviklingsområde. 
På byrådsmødet 30. august stemte Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten imod at anke fredningen. Det radikale medlem var erklæret inhabil, og resten af partierne stemte imod. 
På byrådsmødet  11. oktober foreslog forvaltningen at ansøge om et nyt udviklingsområde indbefattende byudviklingsområdet ved Eskerod-Rodskov. 
Baggrunden var, at regeringen i juni måned lempede planloven og gav mulighed for at indføre såkaldte udviklingsområder. 
Et udviklingsområde er:
et område, hvor man ønsker større adgang til at planlægge for byudvikling, end der almindeligvis gives i Kystnærhedszonen.
Kommunerne kan på basis af planstrategien og en systematisk vurdering af kystlandskabet ansøge om at få udpeget udviklingsområder. 
Et udviklingsområde må ikke ligge områder med særlige landskabs, natur, eller miljøinteresser. Udpegningen vil konkret ske gennem landsplandirektiver.”
”Udviklingsområder ligger i kystnærhedszonen og giver kommunalbestyrelsen mulighed for at planlægge for udvikling af byer og landsbyer samt give tilladelse til virksomheder og anlæg svarende til de generelle regler i landzone”.
“Hvis ansøgningen om udpegning af et udviklingsområde imødekommes, vil den planlægningsmæssige konsekvens i det konkrete tilfælde således være, at det er planlovens almindelige regler for udlæg af nye rammeområder, der gælder i området, hvilket vil medføre:
Lempede krav til vurdering af den visuelle påvirkning af kystlandskabet ved kommuneplanlægning i kystnærhedszonen.
Lempede krav til redegørelse for en særlig planlægningsmæssig begrundelse for at kommuneplanlægge nye arealer i kystnærhedszonen. “ 
Enhedslisten stillede forslag om at udtage udviklingsområdet af ansøgningen.
Kun Enhedslisten og SF støttede forslaget, de Radikale undlod at stemme og resten af partierne stemte imod. Socialdemokraterne stemte for at ansøge om et udviklingsområde, men sagde under debatten at de var imod byudviklingsområdet. 
Hvis man gerne vil give en grøn stemme til valget, vil jeg anbefale, at man kigger på, hvem der hidtil har kæmpet for den grønne dagsorden. Jeg vil anbefale, at man støtter partierne der bakker op om “Ny bæredygtighedspolitik for Syddjurs” 
Har man lyst til at være lidt vildere kan jeg love at en stemme på Enhedslisten fortsat vil være en ægte grøn stemme."

Publiceret 17 November 2017 15:17

SENESTE TV