Niels Skouby

Niels Skouby

Debat: Bro/tunnel Djursland-Sjællands Odde bedste løsning

Af
Af Niels Skouby

Nørrebakke 23

8400 Ebeltoft:

DEBAT "Det er dårlig strategi med en Storebæltsbro via Samsø. Endnu en bro tæt på de tre, der allerede forbinder Jylland, Fyn og Sjælland, er en forhastet og tåbelig ide og bør fjernes helt fra medierne, der stadig kører videre med den dødfødte ide og tegning.

En lavbro fra Jylland til Samsø vil ødelægge sejlads for fartøjer med mast i Aarhusbugten, et af vore smukkeste farvande, og tilgrænsende kommuner vil opleve et fald i den sejlende turisme. Synd og skam. Samsø ønsker IKKE broen, og den vil kun være til gavn for Aarhus og de nærmeste 3-4 byer syd og vest for Aarhus samt København og det nordlige Sjælland. IKKE FOR DET ØVRIGE DANMARK, d.v.s. Nord- og Sønderjylland, Fyn, det sydlige Sjælland, Lolland og Falster.

For en del år siden blev det klart, at Molslinjen ikke ønskede at besejle Ebeltoft Statshavn andet end sporadisk. Der var samtidig problemer omkring containerterminalen i Aarhus, både pladsmæs-sigt og distributionsmæssigt; en lastbil kunne bruge op til 2 timer på til- og frakørsel gennem byen.

For 3-4 år siden kom jeg i tanker om det gamle nedlagte lasteanlæg ved Glatved syd for Grenaa. En korrespondance med rederiet Mærsk klargjorde, at man ville være henrykte for en containerter-minal her og faktisk havde overvejet det tidligere, for derved at undgå "Aarhusbugtens krinkel-kroge". Glatved ligger nær Danmarks geografiske centrum, og distributionen af varer herfra mod vest, nord og syd kunne tilvejebringes med et bredere vejstykke på ca 20 km. Transporten mod øst ville kræve en bro eller tunnel. Til en bro er vanddybderne mellem Odden og Glatved under 20 m, hvilket kun er 2 tredjedele af vanddybderne ved den gamle Lillebæltsbro, som blev bygget i årene 1925-1935.

Vi kan meget mere nu, så denne Kattegatbro må bestemt være overkommelig. Eller en tunnel som er mere fremtidsegnet og uafhængig af vejret. Jeg håber indtrængende, at politikerne vil komme frem med en langsigtet og gennemtænkt planløsning. De alt for kostbare, kortsigtede "prøvehandlinger" som IC4-togene og Aarhus Letbane må kunne undgås fremover ved fornuftens og logikkens hjælp.

Den meget pengekrævende undersøgelseskommission bør snarest flytte fokus til en Bro/tunnel mellem Djursland og Sjællands Odde med tog og biltrafik som den første Lillebæltsbro for næsten 100 år siden, der også havde både jernbane- og automobiltrafik.

Denne gang skal der selvfølgelig satses på elektrisk, grøn drift af både tog og biler, som ikke forurener. Det er i øvrigt den vej frem-tiden peger. Denne Kattegatbro vil få enorm betydning for infrastrukturen i hele Danmark, idet den vil forbinde hele den nordlige og østlige del af Jylland med Nordvestsjælland uden at trafikken skal igennem en flaskehals ved Aarhus for at komme til Sjælland. Aarhus Airport vil få en stor del af Sjælland som opland. Borgmestrene og byrådene i både Nord- og Syddjurs går varmt ind for tanken, og en minister har også udtalt sig positivt. Lastbilcentraler, industrier og andre virksomheder i både København, Aarhus, Nord-og Vestsjælland og i hele det nordlige Jylland og Djursland vil være jublende glade ved tanken om en så fantastisk infrastruktur, som vil kunne øge deres produktion og muligheder for indgåelse af handelsaftaler ganske betydeligt.

Indtil dette projekt er færdiggjort, bør der fokuseres meget mere på færgefart med timedrift mel-lem statshavnene i Ebeltoft og på Odden. De ejes ikke af Molslinjen, og kan benyttes af interes-serede færgeselskaber. Elektrisk drevne færger findes allerede, og de forurener ikke. Det vil gavne infrastrukturen i den mellemliggende tid.

I den forbindelse bør der etableres en færgevej østen om Ebeltoft, hvilket også er en betingelse for at få et færgeselskab til at overtage sejladsen. Ebeltoft Strandvej, som er en statsvej, vil blive frigjort for det meste af sin trafik og forsyninger til industri og forretninger kan nå byen østfra uden at køre igennem byen først. Herved får Ebeltoft også lettere ved at udbygge sin forbindelse med sin egen havnefront. Dette arbejdes der på i øjeblikket.

Jeg håber, der snart kan udarbejdes et udkast eller tegning til en bro/tunnel over Kattegat fra Glatved til Sjællands Odde, så medierne kan få noget relevant at arbejde med i stedet for den forkastede og uaktuelle bro over Samsø.

Tilkørselsvejene på begge sider af Kattegat kan udbygges uden at genere natur-værdier væsentligt. Der vil naturligvis være enkelte naturelskere og romantikere, der vil være skeptiske, ligesom det fåtal, der var imod motorvejen uden om Silkeborg, og som nu elsker den. Danmark kan ikke føres tilbage til hestevogne, grusveje og smede, der også var læger og tandlæger. Det ville nok også hæmme vores konkurrenceevne over for resten af verden! Arbejdet med denne nye Kattegatforbindelse kan kun gå for langsomt."

Publiceret 01 March 2020 23:45