Ole Bollesen (S). Foto: Lars Norman Thomsen

Ole Bollesen (S). Foto: Lars Norman Thomsen

Debat Syddjurs: Svar til Ahl Drænlaug fra borgmester Ole Bollesen

Af
Af Borgmester Ole Bollesen

DEBAT Kære Jesper Heldgaard,

Sagen omkring kommunens vedligeholdelse af drænet på Ahl har skam Byrådets og min fulde opmærksomhed – ligesom mine forgængere i embedet også var optagede af sagen. Både politikere og forvaltning anerkender selvfølgelig Ahl Drænlaugs eksistens, og der er da også gennem tiden afholdt en del møder med jer. Drænlauget har i forbindelse med sagsbehandlingen af konkrete klager dog ikke en såkaldt juridisk partsstatus. Dette er noget klagenævnet og Taksationskommissionen har bestemt – ikke Syddjurs Kommune.

Via en kendelse fra 1972 er det bestemt, at kommunen skal vedligeholde drænene under jeres sommerhuse på Ahl for jeres egen regning. Det vil sige, at I selv skal betale for kommunens ydelse og nogle synes, at prisen er Ok og andre at prisen er for høj. Vedligeholdelsen omfatter dog kun oprensning og andre simple driftsopgaver, og ikke udskiftning og fornyelse af større strækninger af drænrør Drænene er mange steder mere end 60 til 80 år gamle og er således for længst udtjente, og burde egentlig udskiftes efter alle eksperters udsagn.

Kendelsen siger dog også, at grundejerne selv kan varetage vedligeholdelsen, hvis man f.eks. er utilfreds med kommunens service – dette har du og Ahl Drænlaug dog gentagne gange afvist, så helt ringe kan kommunens vedligeholdelse ikke være?

Jeg er blevet oplyst om, at du bor et sted på Ahl, hvor kommunen gennemførte en delvis renovering af drænet for nogle år siden. Alle var glade for kommunens indsats fordi de evindelige oversvømmelser stoppede, men prisen for den enkelte grundejer blev desværre dyrene end planlagt. Drænet var nemlig i langt dårligere forfatning end vore eksperter havde antaget.

I forbindelse med de tekniske forundersøgelser af andre drænrør klagede en række beboere derfor over den planlagte renovering, og daværende Miljø- og naturklagenævn gav da også medhold i klagen, fordi kommunen ikke havde gennemført en forudgående proces efter vandløbslovens bestemmelser, før forundersøgelsen blev påbegyndt. Denne afgørelse tog daværende NTM-udvalg til efterretning og skrinlagde herefter alle renoveringsplaner, fordi mange grundejere var modstandere af projektet – så jeg synes da, at politikerne har lyttet til jer? Efterfølgende har kommunen dog været nødsaget til at gennemføre en del enkeltreparationer på de gamle dræn, hvoraf nogle desværre har været meget omkostningskrævende for de enkelte grundejere.

Du og nogle af dine naboer har gennem tiden klaget over en række forskellige forhold, som I selvfølgelig er berettiget til. Miljø- og fødevareklagenævnet, Ankestyrelsen og Taksationskommissionen har dog de fleste gange afvist at behandle jeres klager. En afvisning er dog også at opfatte som en afgørelse, hvorfor jeg ikke kan genkende din udlægning af, at klagenævnene generelt underkender kommunens afgørelser?

Jeg opfatter en del af dit indlæg som en kritik af de lange sagsbehandlingstider i klagenævnene, og grundlæggende deler jeg dit synspunkt. Jeg er enig med dig i, at klagemyndigheden så vidt muligt skal behandle alle klager indenfor en rimelig tid. Jeg er dog også opmærksom på, at Regeringen for nyligt har tilført klagesystemet flere ressourcer for at få nedbragt sagsbehandlingstiderne.

Publiceret 20 February 2019 13:32