Ny udlagte sommerhusområder ved Begtrup Vig, Handrup, Dråby Strand og Holme. Kilde: Tematillæg til Planstrategi 2015, By- og Turismeudvikling i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune, Syddjurs Kommune, juni 2917

Ny udlagte sommerhusområder ved Begtrup Vig, Handrup, Dråby Strand og Holme. Kilde: Tematillæg til Planstrategi 2015, By- og Turismeudvikling i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune, Syddjurs Kommune, juni 2917

Debat: Protester mod nyt sommerhusområde ved Dråby Strand

Af
Ulrich Elmer Hansen

Fuldriggerstien 16

Dråby

Ebeltoft:

Vedr. planerne for udlæg af et nyt sommerhusområde ved Dråby Strand ved Ebeltoft (se http://syddjurs.lokalavisen.dk/laeserbreve/2019-03-13/-Debat-Syddjurs-God-melding-fra-borgmesteren-og-S-4401958.html).

Planerne er nu så langt, at Erhvervsministeriet netop har sendt forslaget til landsplandirektivet i høring med høringsfrist den 20 maj 2019 angående det nye sommerhusområde (se https://www.syddjurs.dk/dagsorden/udvalget-plan-udvikling-og-kultur-puk-08-05-2019).

Vi er en større gruppe af sommerhusejere i området, der vil gøre indsigelse mod forslaget da vi mener, at det nye sommerhusområde vil være en katastrofe for lokalområdet ved Dråby Strand. Herunder et udkast til sommerhusejernes samlede indsigelse mod forslaget:

"Erhvervsministeriet, Dråby Strand 20/5-19

Erhvervsstyrelsen

hoeringsommerhuse@erst.dk

Indsigelse og bemærkninger til Forslag til Landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen

Undertegnede gør hermed indsigelse til forslag om at udlægge et nyt sommerhusområde ved Dråby Strand på ca. 17 ha.

Vi er i mod forslaget da det i væsentlig grad vil forringe den samlede herlighedsværdi og æstetiske oplevelse af området. Samtidig kan forslaget forventes at ville medføre et markant øget pres på trafikken gennem Dråby og generelt i området, der på ingen måde er dimensioneret til en udvidelse af dette omfang.

Det planlagte sommerhusområde er udpeget som bevaringsværdigt landskab med særlige geologiske interesser og grundvandsinteresser. Området er desuden omfattet af Naturstyrelsens udpegning af nationale geologiske interesseområder og nationale kystlandskaber, samt Syddjurs Kommunes udpegninger af specifikke geologiske bevaringsværdier.

Fra det planlagte område er der udsigt til det unikke forbjerg Jernhatten mod nord, kystskrænterne Kobberhagen mod syd og mod sydøst til øen Hjelm. Denne udsigt til det åbne landskab med sine geologiske karakteristika (bestående af dødislandskab og randmoræner), marker, skove, engarealer og Jernhatten er en afgørende del af områdets herlighedsværdi. Området indgår i et sammenhængende åbent kystlandskab, der udgøres af Holme, Dråby og Boeslum Strand.

Den afsidesliggende og åbne karakter af landskabet i området er en stor del af attraktionsværdien for den turisme, der finder sted i øjeblikket. Særligt er Dråby Strand præget af en turisme, der netop efterspørger de kvaliteter, som de frie, åbne kystlandskaber og strandstrækninger tilbyder i dag. Disse kvaliteter indebærer et uspoleret kystlandskab, natur med høj biodiversitet, dyreliv, tryghed og stilhed i forbindelse med de badeoplevelser, lystfiskeri og andre friluftsaktiviteter, der foregår i øjeblikket. Den relativt begrænsede turisme giver oplevelsen af et frit og relativt uforstyrret område for de besøgende og indebærer en begrænset belastning på den eksisterende natur.

Der lægges i forslaget op til at 139 sommerhusgrunde kan etableres indenfor det planlagte område ved Dråby Strand, hvilket er et meget højt antal i forhold til det eksisterende antal sommerhuse i området.

Vi mener, at hvis forslaget gennemføres vil det medføre en omfattende ændring i anvendelsen og oplevelsen af området omkring Dråby Strand, hvilket vil indebære en signifikant nedgang i områdets herlighedsværdi. På sigt er det forventeligt, at områdets karakter vil ændres til at omfatte væsentlig mere trængsel, støj, udbygning af nye faste installationer, aktiviteter og nedslidning af naturen. Dette vil medvirke til at forringe kvaliteten af de attraktive, åbne strandstrækninger ved Dråby Strand, hvilket vil virke i mod hensigten om at tiltrække nye kystturister.

Samlet set mener vi, at man bør arbejde på at bevare dette sårbare område og de eksisterende kvaliteter som en åben og frie strandstrækning indebærer. Vi anmoder således om at friholde for yderligere faciliteter og belastning fra en omfattende udvidelse i form af nye sommerhuse og turister.

Afslutningsvist skal det nævnes, at som led i Syddjurs kommunes forarbejde til forslaget blev der udarbejdet en miljøvurderings rapport. Med udgangspunkt i det ovenstående, er det er meget uforståeligt, at rapporten vurderer, at "udlægningen af sommerhusområdet i tilknytning til det eksisterende ferie- og fritidslandskab kan realiseres uden en væsentlig påvirkning på den overordnede landskabsoplevelse"[1]. Det er mildest talt en tendentiøs vurdering."

[1]http://kommuneplan.syddjurs.dk/download/okt_2017_miljoevurdering_af_forslag_til_tematillaeg_til_planstrategi_2017.pdf

Publiceret 08 May 2019 13:38