Kirsten Frederiksen. Arkivfoto

Kirsten Frederiksen. Arkivfoto

Debat Syddjurs: Det er ikke i orden, hvad Syddjurs Kommune har gang i

Af
Kirsten Frederiksen

Solskrænten 1

Ugelbølle

8410 Rønde:

Følgende klage er sendt til Planklagenævnet:

"Klage over afvisning af min indsigelse af 7. januar 2019 mod lokalplan nr. 420, Velkomstcenter Kalø - vedtaget af Syddjurs Byråd den 24.04.19

Baggrunden for klagen er

· manglende besvarelse og afklaring af de saglige spørgsmål, der i høringsfasen er stillet til uklarheder og mangler i lokalplangrundlaget, samt

· manglende redegørelse for Syddjurs kommunes fremtidige økonomiske forpligtelser i forbindelse med Velkomstcenteret.

Der er således ikke tale om en reel høringsproces.

Om lokalplanen

”Lokalplanens formål er, at muliggøre etablering af et velkomstcenter til nationalpark Mols Bjerge med tilhørende faciliteter som vejadgang, interne veje, stier, parkering, udearealer, mv.”

Lokalplanområdet ligger i et fredet og naturbeskyttet kystområde, og i byrådsindstillingen vedrørende lokalplanen er anført, at

”Lokalplanens område: Lokalplanområdet ligger ved adgangen til Kalø Slotsruin fra Molsvej og afgrænses mod øst af Molsvej og vejen til Kalø Slotsruin. Området omfatter Kalø Slotskro med iskiosk og toiletbygning, Strandhuset med haveanlæg samt et areal nord for Strandhuset langs cykelstien, der skal udgøre en fremtidig parkeringsplads for de besøgende.

Lokalplanområdet er omfattet af landskabsfredning og international naturbeskyttelse samt naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer mod strand og skov. Planlægningen er derfor gennemført med udgangspunkt i en dialog med Fredningsnævnet, Naturstyrelsen og Kystdirektoratet.” (tilføjet fremhævning)

- hvilket nedenstående viser ikke er korrekt.

Klagepunkter

Pkt. 1 - Uklare/forkerte oplysninger om forhåndsgodkendelse fra Fredningsnævnet til udlagt parkeringsområde, som ligger i naturbeskyttet og fredet kystnært område

Der gives i lokalplanen – og mundtligt af borgmesteren – indtryk af, at lokalplanens parkeringsområde er forhåndsgodkendt af Naturfredningsnævnet, hvilket ikke er korrekt.

· Adspurgt af mig, har Fredningsnævnet i brev af 7. april 2019 tværtimod oplyst:

”Som svar på din forespørgsel vedhæfter jeg fredningsnævnets udtalelse fra 24. oktober 2014.

Fredningsnævnet har ikke siden behandlet en sag om et velkomstcenter eller en parkeringsplads og har således ikke godkendt en parkeringsplads beliggenhed.(tilføjet fremhævning)

- altså fejlagtigt grundlag.

Pkt. 2 - Busparkeringspladser medtaget i udlagt parkeringsområde, trods forudsætning om det modsatte

I Fredningsnævnets udtalelse af 24. oktober 2014, anføres om Nationalparkens indstilling til godkendelse af parkeringsprojekt til Velkomstcenteret, samt om busparkering:

”Det er nationalparkens opfattelse, at en stillingtagen til projektet med selve velkomstcentret er uafhængig af diskussionen om det projekt med parkeringspladsen, der er støttet af Realdania. Men busser må i øvrigt forventes at blive anvist til alene at sætte passagerer af og tage dem på igen og så i øvrigt at parkere andetsteds.”

(tilføjet fremhævning)

· Uagtet dette, er det i lokalplanens punkt 5 om Parkering fastlagt, at

”5.12 der skal anlægges min. 160 parkeringspladser i tilknytning til velkomstcentret.

5.13 der skal anlægges minimum 5 handikapparkeringspladser i den sydligste del af parkeringsarealerne heraf skal min. 2 parkeringspladser være til minibusser.

5.14 der skal anlægges to busparkeringspladser til af- og pålæsning i den sydligste del af parkeringsarealerne.

5.15 der skal indenfor parkeringområdet anlægges min. 4 parkeringspladser til busser.”

(tilføjet fremhævning)

- i strid med forudsætningerne.

Pkt. 3 - Udlagt parkeringsområde ikke fyldestgørende for Velkomstcenterets behov

Til punkt 5, Parkering, skal herudover bemærkes:

Det er i redegørelsen anført:

”det kan imidlertid forekomme, at der ved særlige arrangementer og i spidsbelastede perioder kan være behov for, at inddrage tilstødende markarealer til midlertidig parkering. dette er arealer, som ligger udenfor lokalplanens område, og der skal særskilt søges om tilladelse hertil” (tilføjet fremhævning)

· Dette er reelt en udvidelse af Velkomstcenterets parkeringsplads, som ligger i fredet og naturbeskyttet kystområde, og bør derfor være medtaget i udlagt parkeringsareal. Og ”spidsbelastede perioder” i denne sammenhæng er et begreb, som bør defineres nærmere.

- Udlagt parkeringsområde er derfor ikke tilstrækkeligt. En parkeringsplads, som er udlagt i en lokalplan, må som udgangspunkt kunne rumme det behov, der er tilknyttet bebyggelsen på ethvert tidspunkt, specielt i fredet og naturbeskyttet kystområde.

Pkt. 4 - Manglende miljøvurdering

Beslutning om, at der ikke foretages miljøvurdering i det helt unikke, fredede og naturbeskyttede kystområde.

Pkt. 5 - Manglende redegørelse for Syddjurs kommunes økonomiske forpligtelser

Det har trods forespørgsler ikke været muligt at få oplyst Syddjurs kommunes økonomiske forpligtelser i forbindelse med Velkomstcenteret. Selv en henvendelse til de enkelte byrådsmedlemmer har ikke resulteret i svar.

Pkt. 6 - Afvisningsgrundlaget for min indsigelse

Administrationens indstilling til Byrådet vedrørende min indsigelse:

”Resumé af synspunkter fra indsigere

Velkomstcentret bør ikke kompromittere udsigtsfredningen og landskabsfredningen ved Kalø Slotsruin.”

”Anbefalet konklusion

Forud for at der indhentes byggetilladelse til alle former for byggeri indenfor lokalplanens område, skal der meddeles dispensation i henhold til strandbyggelinjen, landskabsfredning og natura 2000 for de konkrete projekter. Det endelige projekt skal være tilpasset landskabet for at disse dispensationer kan meddeles.

Bemærkning er giver ikke anledning til ændring af plan”

· Denne konklusion kan ikke med rette drages, da indsigelsen også stiller konkret spørgsmål til lokalplangrundlaget, - om, hvorvidt udlagt parkeringsområde rent faktisk er forhåndsgodkendt af Fredningsnævnet, som lokalplan og borgmester gav indtryk af. Og som det af Fredningsnævnets brev af 7. april 2019 fremgår ikke er tilfældet.

Herudover klages over den manglende miljøvurdering."

Publiceret 29 July 2019 14:00