Budget 2020 – Lad os prioritere og huske de ældre

Af
Af Michael Mikkelsen

gruppeformand

Dansk Folkeparti Syddjurs Byråd:

"I forbindelse med de kommunale budgetforhandlingerne for 2020 vil Dansk Folkeparti lægge vægt på at ældreområdet i kommunen tilgodeses så meget som muligt. I disse tider er der trængsel blandt partierne for at tilgodese børnene. Dette er al ære værd og på mange områder er vi enige i dette.

Der har imidlertid været meget lidt opmærksomhed på at forbedre vilkårene for de ældre. Der tales om indførelse af normeringsgarantier på børneområdet, medens der ikke har været tilsvarende tanker fremme på ældreområdet.

Vi er fuldt opmærksomme på kommunens merforbrug i indeværende år, men dette må ikke blive en undskyldning for ikke at yde vores bedste på ældreområdet. Ved en opdeling af KAN og SKAL områder i budgettet er ældreområdet et klart SKAL område. Mulige besparelser bør alene foregå indenfor KAN områderne.

Vores ældre medborgere har gennem deres arbejde og flid opbygget det velfærdssamfund vi alle nyder godt af, også her i Syddjurs Kommune. Det er derfor på sin plads at vi fra kommunens side yder vores bedste for at gøre forholdene for de ældre så gode som overhovedet muligt.

Antallet af ældre stiger voldsomt i disse år. Som et eksempel vil vi de næste 10 år se en stigning af ældre på 80 år og derover på over 70 procent, medens den på landsplan er 61 procent. Så vi har en stor udfordring som vi er nødt til at prioritere løsningen af i Syddjurs Kommune.

Vi har 10.609 indbyggere der er 65 år og ældre samt 2.196 indbyggere der er 80 år og ældre. I 2030 vil disse tal være steget til hhv. 12.686 og 3.747. Vi har i år 7 ældre på over 100 år, et tal der stiger til 12 i 2030. I 2045 vil der være 5.410 ældre på over 80 år, heraf 28 over 100 år.

Der er 305 plejeboliger, men siden 2016 har der været en stigning i ventelisterne år. I 2018 var der i alt 174 ansøgninger til plejeboliger og 77 til ældreboliger. Her i kommunen er man gennemsnitlig 82,6 år når man kommer i en plejebolig.

Vi har i år en dækningsgrad på 13,4 procent på plejehjemsområdet for vores ældre på 80 år og derover. Et tal der vil falde til 8,1 procent i 2030 hvis vi ikke bygger nye plejeboliger.

I Dansk Folkeparti ser vi yderst alvorligt på denne udvikling. Vi er forpligtiget til at tilpasse vores ældreområde til det stærk stigende antal ældre. Vi vil prioritere ældreområdet højt i budgetforhandlingerne og sikre at kommunens indsats på ældreområdet bliver så god som overhovedet muligt og ikke mindst tilpasses udviklingen i de kommende år.

På denne baggrund har vi bl.a. stillet borgmesteren følgende spørgsmål:

Dansk Folkeparti Syddjurs har bemærket det stigende behov for plejeboliger i kommunen. Med de nuværende 305 plejeboliger har vi en dækningsgrad på 13,4 procent og en stigende venteliste. Dette skal sammenholdes med at antallet af ældre i aldersgruppen 80+ frem til 2030 stiger med 70,8 procent. Det ønskes derfor oplyst hvad det koste kommunen at opføre plejeboliger frem til 2030 således at vi har en dækningsgrad på 15 procent.

Der vil endvidere være en stigning af ældre i aldersgruppen 65+ frem til 2030 på 19,6 procent. Det bedes derfor ligeledes oplyst hvad det vil koste at dække ældreboligbehovet for denne aldersgruppe frem til 2030.

I begge svar bedes anført i hvilke distrikter behovene opstår fordelt frem til 2030.

Af svaret fremgår det bl.a: ”Fremskrivningen i befolkningsprognosen for de 80+ årige borgere viser, at der for at opretholde den eksisterende dækningsprocent på 13,9 % skal ske en stigning antallet af plejeboliger på 216 frem mod 2030. Hvis dækningsprocenten skal være 15%, skal stigningen i antallet af plejeboliger være 257 frem mod 2030.”

Vi kan ikke bare lukke øjnene for denne udfordring. Det er en udfordring som vi er nødsaget til at løse – der er ikke andre muligheder.

Dansk Folkeparti har derfor sendt følgende tillægsspørgsmål til borgmesteren:

Hvilke personalemæssige årlige konsekvenser vil det have at have en dækningsgrad på hhv. 13,9 og 15 procent frem til 2030 på plejeboligområdet?

Hvad vil de årlige samlede driftsudgifter incl. personaleudgifter være årligt frem til 2030 for dækningsgraderne på hhv. 13,9 og 15 procent?

Der ønskes for hvert år frem til 2030 oplyst hvad de samlede anlægs- og driftsudgifter (incl. personale) forventes at være årligt frem til 2030 for ovenfor anførte dækningsgrader.

Hvor mange demente er der registreret i kommunen og hvorledes ser prognoserne ud for dette område frem til 2030?

I henhold til plejehjemsanalysen for 2019 fremgår det af tabel 6 på side 8 at der i alt er registreret 77 ansøgere til ældreboliger. Hvad er det det aktuelle samlede registrerede antal ansøgere til ældreboliger pr. 1. september i år? Hvis der er registreret ansøgere, hvad er så årsagen til at kommunen har 30 tomme ældreboliger?

I de anførte prioriteringsovervejelser på byrådets afholdte anlægskonference var der som en mulighed anført at der ikke vil være behov for yderligere plejeboliger i 2030 hvis dækningsprocenten nedsættes til 8. Dette er fuldstændig uacceptabelt for Dansk Folkeparti. I stedet vil vi arbejde målrettet på at forbedre de ældres vilkår – ingen tvivl om dette."

Publiceret 12 September 2019 04:30