Debat: Bæredygtig kørsel i Syddjurs Kommune?

Af
Maria Greve Svendsen

Kredsnæstformand

Dansk Sygeplejeråd

Kreds Midtjylland:

"Byrådet har netop i forbindelse med budget 2020 besluttet, at Syddjurs Kommune tager et stort skridt i en bæredygtig retning i relation til de biler, som kommunen råder over. Men det betyder ligeledes, at de sundhedsfaglige medarbejdere, som stiller egen bil til rådighed i tjenesten, fremover kun får den lave takst i skattefrigodtgørelse altså 1,98 kr./km i stedet for den høje takst på 3,56 kr./km for de første 20.000 kørte kilometer pr. år med virkning fra august 2020.

Kommunen kan udfærdige kørselsbemyndigelser til de mange sundhedsfaglige medarbejdere, der stiller bil til rådighed, men det lader ikke til, at man vil benytte sig af den mulighed. At medarbejderne benytter egen bil, har ellers været en kæmpe fordel for kommunen med hensyn til fleksibilitet, da kommunen ikke har haft behov for at købe/lease biler. Flere medarbejdere har ovenikøbet investeret i en ekstra bil, for at kunne stille denne til rådighed. Fleksibilitet i udførelsen af arbejdet viser sig ved, at man ikke er afhængig af, at der er en kommunal bil til rådighed, hvilket er med til at give god service til borgerne.

I Syddjurs Kommune er der aktuelt ca. 40 sygeplejersker der benytter egen bil, selvom de ikke er ansat med krav om bil. Den nuværende ordning har dermed været til stor gavn for borgere og kommunen, og sygeplejerskerne ønsker selvfølgelig at byde nye bæredygtighedsprincipper velkommen, men der hersker en stor bekymring om, hvorvidt der er råd til 40 el-biler blot til sygeplejen, herunder ældrepleje og sundhedsplejen. Hvad vil der omvendt ske, hvis ikke der bliver indkøbt tilstrækkeligt med biler?

Medarbejderne vil ikke fremover benytte egne biler, da det jævnfør byrådsbeslutningen vil betyde, en udgift for den enkelte medarbejder – da det vil kræve, at man skal have penge med på arbejde i form af at holde bilen kørende. Ifølge FDM koster kørsel 3,20 kr./km i en benzinbil. Derudover kommer udgifter til reparationer. Som nævnt vil kommunen fremover kun give medarbejderne 1,98 kr./km i stedet for de tidligere 3,56 kr/km. Det betyder, at medarbejderen, der fremover stiller egen bil til rådighed, ikke vil kunne opretholde en bæredygtig økonomi.

Medarbejderne er oprørte over byrådsbeslutningen, fordi det skaber utryghed om, hvor mange biler der bliver indkøbt. Medarbejderne føler nemlig stor ansvarlighed for fortsat at kunne udføre deres job. Inden for sygeplejen fylder bekymringen især dem, som arbejder ude i borgernes hjem – altså sundhedsplejersker, sundhedspersonale i visitationen, træning og administrative udekørende funktioner.

Medarbejderne kender ikke til nogen plan for bæredygtig kørsel ift. konsekvenserne for både økonomi og serviceniveau i kommunen, da det ikke fremadrettet giver mening at benytte egen bil. Kommunen skal nu investere i en større bilpark end den, der er i dag. Etablere flere p-pladser og el-standere rundt omkring i kommunen samt udføre service af flere biler. Der er desuden ekstraudgifter forbundet med den nye ordning, da arbejdsdagen for medarbejderne ikke, som nu, vil slutte hos borgerne, men derimod bruge arbejdstid på at køre tilbage til et fælles mødested, hvor bilerne er placeret. Fleksibilitet i forhold til borgerne bliver derved ændret. Hvis ikke der snart kommer mere konkrete udmeldinger om situationen, vil det også påvirke muligheden for at rekruttere nye kvalificerede medarbejdere i et område, hvor kommunen i forvejen er udfordret på rekruttering af sundhedsfaglig personale. Hvor er tankerne om den attraktive arbejdsplads blevet af?

Besparelsen på at ændre regler om tjenestekørsel kan ende med, at komme til at koste kommunen dyrt i både økonomi og kvalitet. Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland, vil derfor opfordre politikerne til, at tænke sig om endnu en gang, når visionen er bæredygtig kørsel."

Publiceret 11 November 2019 11:00