Christian Haubuf. Foto: Syddjurs Kommune

Christian Haubuf. Foto: Syddjurs Kommune

Debat: En brændende platform i den kommunale økonomi

"Det specialiserede socialområde dækker over institutioner og tilbud til nogle af vores mest sårbare borgere. Det er et område der i økonomiske termer er svært at styre, da både anbringelser af unge og tilbud til fx. senhjerneskadede borgere ikke kan sættes på formel. I 2019 overskred 87 ud af 98 kommuner deres budgetter på det specialiserede socialområde. Syddjurs er ingen undtagelse.

Vi har alle i byrådet ansvaret for de budgetter, som vi godkender. Og uanset om vi godkender dem eller ej, har vi alle en forpligtigelse til at stille spørgsmålstegn ved de budgetter som vi får fremlagt. Er tallene troværdige, er de realistiske, er de for optimistiske osv …

Michael Åkjær. Foto: Syddjurs Kommune

Michael Åkjær. Foto: Syddjurs Kommune

I ledelsesberetningen i forbindelse med regnskabet for 2017 pegede administrationen på udfordringer på det specialiserede område.

Foregående år havde skabt en tro på, at områderne på det specialiserede socialområde på bedste vis kunne effektiviseres og udgifterne reduceres. Således lod vi budgetterne dale. I årene 2017-2019 med det resultat at regnskabet sluttede over budgettet. I indeværende år vil det ske igen på trods af en budgetmæssig opjustering.

I skrivende stund ligner det overskridelser på 10 mio. kr. på det specialiserede voksenområde og 8 mio. kr. på det specialiserede børneområde. De to områder er henholdsvis organiseret under SÆ og FI og der er i begge udvalg forklaringer på de forventede overskridelser.

Udfordringerne med at holde budgetterne ser således ud til at fortsætte. Det er ikke godt for velfærden i Syddjurs. For når budgettet ikke holdes og regningen skal betales, så betyder det oftest besparelser på flere velfærdsområder, hvilket vi desværre har måttet gennemføre i denne byrådsperiode. Det kan således være de ældre, børnene i daginstitutionerne eller skolerne der skal holde for og være med til at sikre, at det samlede budget holdes og bunden ikke løber ud af kassen.

Det specialiserede socialområde er derfor en brændende platform, som kræver ekstra stor opmærksomhed.

I januar 2019 fik vi ved lov: Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN). Det nævn kan iværksætte indsatser som kommunerne skal følge. I 2019 så vi på nogle områder ca 60 procent flere anbringelser af unge mennesker fra Syddjurs, bl.a. på baggrund af flere UKN afgørelser end ventet. De økonomiske konsekvenser af dette kan ikke undervurderes.

Vi ser lige nu ind i en fremtid med en ny kommunal udligning. Reformen har været længe ventet, og den ser generel god ud for Syddjurs. Men på det specialiserede socialområde kan der fortsat komme udfordringer, der vil kræve opmærksomhed.

Som det ser ud nu træder den nye udligningslov i kraft ved årsskiftet. Loven vil gøre det dyrere at sende borgere i specialiserede tilbud udenfor egen kommune. Det betyder et incitament for hver kommune til selv at varetage opgaven. Udfordringen er blot, at det kan vi ikke nødvendigvis i Syddjurs. Det specialiserede område er et stort og komplekst fagområde og vi vil ikke selv have ekspertisen til det hele. Hvis vi forsøger, vil det kunne betyde ringere tilbud til borgerne og en af-specialisering af de tilbud der i dag varetager opgaven.

Som det er nu modtager vi som betalingskommune for en syddjursborger, der modtager et tilbud i en anden kommune udligningen for borgeren. Men med den nye udligningslov bliver det ændret. Fremadrettet vil den kommune, hvor det specialiserede tilbud er placeret få udligningen, selv om betalingskommunen fortsat har udgiften.

Det ser dermed ud til, at vi også i fremtiden vil blive udfordret økonomisk på det specialiserede socialområde.

For at give området større opmærksomhed er det nødvendigt at styrke området ledelsesmæssigt, forvaltningsmæssigt og dermed også økonomisk.

Vi bør derfor politisk drøfte vores organisering i kommunen. Har vi kræfterne rent administrativt og er området organiseret hensigtsmæssigt? Når det specialiserede socialområde i gennem flere år har været økonomisk udfordret, skal det have større opmærksomhed. En måde at gøre det på kan være at samle det under et. Derved vil kræfterne blive mere fokuseret.

I det kommende år frem mod næste valg og den efterfølgende konstituering bør vi derfor drøfte organiseringen af kommunens udvalg, og hvilke ressourcer de understøttes med.

Vi kan på dette punkt lade os inspirere af Region Midtjylland, der netop med henblik på et større ledelsesmæssigt fokus på socialområdet, er i gang med en opdeling af Psykiatri og Social administrationen i Viborg."

Note:

Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for det specialiserede socialområde og fik i den forbindelse mulighed for at overtage de tidligere amters tilbud på området, fx botilbud for borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Samtidig fik regionerne en forsyningsforpligtelse for de tilbud, der forblev i regionerne. Det betyder, at regionerne har ansvaret for at levere tilbud om dag- og døgnpladser, som er aftalt i rammeaftalerne med kommunerne.

Publiceret 26 August 2020 21:30