Pia Marcussen og Eydfinn Heinesen (th.) er naboer til Byparken, og de mødtes før sommerferien med borgmester Ole Bollesen (S) ved parkens amfiscene, hvor duoen fortalte om de ting, de oplever i Byparken - som de også beskriver i debatindlægget. Foto: Lars Norman Thomsen

Pia Marcussen og Eydfinn Heinesen (th.) er naboer til Byparken, og de mødtes før sommerferien med borgmester Ole Bollesen (S) ved parkens amfiscene, hvor duoen fortalte om de ting, de oplever i Byparken - som de også beskriver i debatindlægget. Foto: Lars Norman Thomsen

Debat: Rønde Bypark – der er håb!

Pia Marcussen og Eydfinn Heinesen, på vegne af naboerne til Rønde Bypark:

"På trods af rigtig mange indsigelser, underskriftsindsamling m.v., er Syddjurs Kommune parat til at gå videre med planerne om at etablere et Ungespot i Rønde Bypark.

Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) drøftede således sagen på deres møde den 12. august og besluttede: "at kommunen inviterer institutioner og aktører til en diskussion af, hvordan man i fællesskab kan tage et ansvar for, at parken bruges fornuftigt til efterretning".

Der er da også flere fornuftige overvejelser og initiativer i sagsfremstillingen, som tydeligt er inspireret af de mange indkomne indsigelser imod etableringen af Ungespottet. Desværre fremgår det af udvalgets indstilling, at der skal etableres et Ungespot i Rønde Bypark. Og at ungespottet skal evalueres efter ét år, hvorefter udvalget kan beslutte at nedtage spottet "hvis det til den tid viser sig, at der er omfattende problemer, for eksempel, hvis naboerne bliver plaget af støj sent på aftenen, eller hvis det tiltrækker unge fra hele regionen, der skaber utryghed i det omfang, så lokale unge ikke vil bruge det".

Fri leg i Rønde Bypark

Rønde Bypark er blevet en magnet for flere og flere ungegrupper. I Rønde Bypark er der ingen opsyn eller tilsyn. Der er ingen adfærdsreguleringer. Ingen, der håndhæver reglen om alkoholforbud på Amfiscenen. Ingen, der varetager hensynet til naboer med støj og høj musik.

I Rønde Bypark er der fri leg med alkohol, stoffer, bil- og knallertkørsel. Her råbes, skriges og skrues op for musikken på hverdage og i weekender. Ikke kun i de varme sommermåneder, men i perioden fra marts til september.

I løbet af august måned er der blevet ringet efter politiet mindst 8 gange: 4/8, 6/8, 7/8, 11/8, 14/8, 15/8, 21/8, 22/8.

Der blev ringet efter politiet 5 gange fredag 21. august fra 5 forskellige naboer til parken, hvor der var ungegrupper overalt i parken. Ved Amfiscenen, ved flagstangen, ved fitnessområdet og ved bord- og bænkesættene ved stien ned til Hestehaveskoven. Ca. 80 – 100 unge. Men politiet havde i ingen af tilfældene mulighed for at komme til Rønde grundet manglende resurser.

Et Ungespot vil ikke kunne rumme alle de forskellige ungegrupper. Et ungespot vil tiltrække endnu flere og legitimere parken som et feststed.

Kommunen sørger for oprydning efter de unges efterladenskaber i parken. Men støj kan ikke ryddes op.

Hvor er de sunde værdier?

Syddjurs Kommune kan gå foran og inspirere til andre måder at være sammen på, uden at der er promiller indblandet. Hvor er de sunde værdier? Hvor er visionerne, der skal til for at vende den udvikling, hvor unge aspirerer til Europaførstepladsen i druk. Så parken kan blive et fristed for alle under hensyn til fællesskabet? Visioner, der også involverer foreningslivet i Rønde, så parken kan blive et fremtidigt samlingssted for aktiviteter, som samler mennesker på tværs og ikke domineres af ungegruppernes støjende og generende opførsel.

Parkens naboer er gidsler

Problemet er i al sin enkelthed, at i takt med det stigende alkoholindtag, stiger larmen. Der bliver skruet op for sound-bokse. Der er en råben og skrigen. Eksempelvis er amfiscenen i sin funktion lydforstærkende, og det er store dele af parken også i sin udformning.

Støj er uforudsigelig. Der er tale om pludselige høje skrig og høj musik. Man ved ikke hvornår det starter, og hvornår det slutter. Den griber ind i menneskers liv og skaber angst, utryghed og frustration. Når der er gang i én eller flere sound-bokse, kan selv ikke tykke mure eller lukkede vinduer holde støjen ude. Det er gennemgribende generende for naboer, og kan også høres på lang afstand, så andre borgere i Rønde end naboer er generet.

Det er den unge familie, der må opgive at få deres børn til at falde i søvn, der må gå i parken og bede en gruppe unge (fra en håndfuld til over tredive unge) om at dæmpe sig. Det er folk, der skal tidligt op på arbejde. Folk, der kommer hjem fra en lang arbejdsdag, der forgæves ringer efter politiet. Det er ældre, der skulle nyde deres otium efter et langt og virksomt liv, der må låse deres døre og trække gardinerne for.

Naboer til parken er et bredt udsnit af mennesker. Mennesker, som undrer sig over, at en drukkultur skal sætte dagsordenen for vores liv.

Hvad skal der til?

En løsning af udfordringerne med druk og larm i parken kræver en forpligtende og vedvarende indsats fra mange sider, f.eks.

Fra politikerne i Syddjurs kommune

Der ikke er noget tilsyn og opsyn med unges adfærd i Rønde Bypark. Det har der ikke været i årenes løb, mens støj og skrald er steget voluminøst i omfang, og det er heller ikke med i planerne om et Ungespot. Der er ingen kontrollerende adfærdsregulering i det offentlige rum som byparken udgør.

Naboerne omkring byparken har foreslået, at Byrådet indfører alkoholforbud i parken. Fordi alkohol er ubetinget den væsentligste årsag til larm og uro i parken. Herudover har vi foreslået videoovervågning som en forebyggende foranstaltning. Ifølge politiet, er der rigtig gode erfaringer mange steder med, at videoovervågning har en god forebyggende effekt.

Fra byens skoler

Skolernes værdisæt i forhold til de unges adfærd i Rønde Bypark er forskellig. Derfor har vi foreslået, at Syddjurs Kommune overvejer at arrangere et seminar sammen med skolerne, med henblik på udvikling af et fælles værdisæt i forhold til de unges forventede adfærd i Rønde Bypark. Således at alle elever bliver underlagt de samme værdisæt i forhold til adfærd og alkohol i Rønde Bypark som eleverne fra Højskolen, Efterskolen og Handelsgymnasiet.

Fra forældrene

Når unge i alderen 14 – 15 år går i parken og drikker sig fra sans og samling, er der brug for, at forældrene kommer på banen. Det kunne evt. ske i form af etablering af et korps af Natteravne eller andre forældreinitiativer.

Fra byens butikker

Aldersgrænsen for at købe alkohol er 16 år. Den bliver overholdt i Meny. Men når det gælder Netto og Fakta, er de mere "loose" med denne aldersgrænse, som de unge udtrykker det. Bl.a. derfor ser vi også, at folkeskoleelever drikker sig fra sans og samling i Rønde Bypark. Vi håber derfor, at Rønde Handelsstandsforening vil gå i dialog med de forretninger, som sælger alkohol, om at overholde loven om salg af alkohol.

Er et Ungespot løsningen?

Et Ungespot er ikke del af løsningen, men en del af problemet, idet det vil forværre de nuværende udfordringer i parken.

Der er håb!

Os naboer til Byparken i Rønde har svært ved at tro på, at alle politikere i Syddjurs Byråd kan bakke helhjertet op omkring et projekt, som understøtter de unges drukkultur. Derfor appellerer vi endnu engang til, at planerne om et Ungespot i Rønde Bypark bliver stillet i bero. I stedet foreslår vi, at alle kræfter sættes ind i forhold til det igangværende projekt om "Nytænkning af Rønde Bypark", som forhåbentlig vil medføre, at der etableres faciliteter i parken, der tilskynder til bevægelse, leg og samvær for alle."

Publiceret 14 September 2020 08:00