Ole S. Hansen (S), næstformand i PUK-udvalget. Pressefoto

Ole S. Hansen (S), næstformand i PUK-udvalget. Pressefoto

Debat: Politikere skal lytte til borgerne - men også træffe beslutninger

Af Riber Hog Anthonsen (V) og Ole S. Hansen (S), henholdsvis formand og næstformand i Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur:

Svar på indlæg fra Brian Svenningsen og nabogruppen.

"Vi anerkender, at der vil være gener ved, at man med denne lokalplan giver mulighed for et stort projekt, og at I som naboer må bære en del af disse gener.

Læs også - Debat: Kører damptromlen alligevel hen over Mørkeborgere?

Læs mere: Debat: Vil S og V køre Mørke borgere over med en damptromle?

Det har været en lang proces, men også en grundig proces og vi har svært ved at forstå, at I ikke føler jer mødt. Der er skabt markante ændringer i rammerne for lokalplanen på baggrund af høringssvar. Dog ikke i et omfang, som I som naboer kan stille jer tilfreds med. Det tager vi til efterretning.

Det er vores ansvar at afbalancere hensynet til enkelte borgere overfor et generelt ønske om at udvikle byen og den vestlige del af kommunen. Det må alle acceptere. Det er en opgave der ikke altid er let, men det er vores lod som lokalpolitikere, og det ansvar tager vi på os.

Det er også vores ansvar at udvikle kommunen ud fra de gældende politikker, som byrådet har besluttet. Altså at fortætte byerne, især tæt ved letbanestationerne. Der pågår byggeri tæt på stationen i Hornslet og tæt på stationen Ryomgård. Med dette lokalplansforslag med tilhørende kommuneplantillæg vil der også blive mulighed for dette i Mørke.

Vi mener, at der er væsentlige forbedringer i det endelige lokalplansforslag i forhold til det oprindelige. Det er sket på baggrund af to høringsrunder og flere behandlinger i udvalg og administration. Vi har taget alle de møder, som vi er blevet indkaldt til.

Men betyder ikke, at vi i alle sammenhænge, vil ændre vores holdning til detaljer i projektet, så det stemmer overens med alle vi er i dialog med. Det er i sagens natur heller ikke muligt.

Som politiker vægter samtaler med berørte borgere højt. Det har det også gjort i dette tilfælde.

Det var også begrundelsen for, at vi valgte at gennemføre en ny behandling af projektet med for os at se markante ændringer, der ville reducere de gener, man som nabo til projektet vil opleve.

Det er derfor, i vores optik, ikke helt i orden at angribe os, som værende politikere der ikke vil lytte og som vil køre henover borgerne.

Vi må som ansvarlige politikere tage et overordnet perspektiv og se på helheden, herunder respektere byrådets besluttede politikker, og skabe mulighed for udvikling i Mørke og i Syddjurs kommune.

Det er vores klare indtryk, at en sådan udvikling af en ny bydel vil betyde meget for byen, herunder for dagligvarebutikker, håndværkere, skole, daginstitutioner, idræt og foreningsliv.

I forhold til det første forslag er der bl.a. gennemført følgende ændringer og vi vil her forsøge at ridse detaljerne op. (Og iøvrigt henvise til punktet på PUK-udvalgets dagsorden onsdag 30. september.)

• At de yderste punkthuse reduceres fra 4 til 3 etager

• At antallet af ind- og udkørsler reduceres til 2 og placeres så gener fra billygter mindskes

• At afstand til skel øges. Mod vest 10 meter og mod syd 5 meter. Mod Stationsvej rykkes byggefelterne, så der er minimum 5 meter til skel. Her vil der være mulighed for anlæggelse af cykelsti

• At bygningerne mod Stationsvej reduceres fra 3 til 2 etager

• At den tilladte maksimale byggehøjde på 4 etagers bygninger reduceres med 2,5 m fra 16 meter til 13,5 meter

• At den tilladte maksimale byggehøjde på 3 etagers bygninger reduceres med 2 meter fra 13 meter til 11 meter

De sidste punkter betyder helt konkret at de højeste 4 etagers bygninger i lokalplanen får en maksimalhøjde på 13,5 meter, hvilket omtrent svarer til højden på et 3 etagers punkthus (13 meter) i det oprindelige forslag. Det er dog en markant forbedring

Det er afslutningsvis vigtigt at pointere, at vi begge har stor opmærksomhed på trafikken i området. Et så stor antal af nye boliger vil naturligvis medføre øget trafik. I forvejen bliver der kørt for hurtigt på Stationsvej, og det er samtidig uholdbart, at gående og cyklende ikke har en sikker sti på Fabriksvej tæt ved idrætsanlæg og FDF.

Trafikforholdene er dog ikke reguleret af denne lokalplan, men vi noterer os, at udvikleren af området er villig til at bekoste trafikregulerende tiltag på Stationsvej. Vi mener ikke at de trafikforbedrende tiltag skal afvente projektets færdiggørelse og vil fortsat arbejde for at de gennemføres så hurtigt som muligt."

Publiceret 04 October 2020 19:30