Egil Fischers byggestil er meget genkendelig i romantisk stil med bindingsværk, tegltavler og bygget på en sokkel af kampesten. Foto: Keld Nielsen

Egil Fischers byggestil er meget genkendelig i romantisk stil med bindingsværk, tegltavler og bygget på en sokkel af kampesten. Foto: Keld Nielsen

Debat: En dyr og romantisk lokalplan - devaluerer beboernes frihed og rettigheder

Af Helle Boe Sørensen og Bent Kjeldsen, Egil Fischers Vej 6, Ebeltoft:

"Bemærkninger til Lokalplan 426 – Egil Fischers ferieby Femmøller.

En dyr romantisk lokalplan der mindsker beboernes frihed og rettigheder og hvor ensretning i byggestil truer områdets diversitet.

Lokalplanen har til formål at bevare og udvikle Egil Fischers ferieby og herunder sikre, at ny- om- og tilbygninger tilpasser sig den stedlig byggestil.

Ovenstående fokus har medført, at lokalplanen er udarbejdet med 'sommerhustænkning' som grundlag. Denne tænkning har betydet, at beboernes hidtidige frihed til forskellighed og mangfoldighed er blevet indskrænket. .

Lokalplanen søger at give det indtryk, at næsten hele området er bestående af Egil Fischer huse. Således er billedmaterialet i lokalplanen medvirkende til at 'forføre' læseren til denne opfattelse, da billederne overvejende illustrerer Egil Fischer huse. Men prøv at gå en tur i området indrammet af Hovedgaden og Nordmandsvej. I dette område er der ingen Egil Fischer huse.

Området har i dag en langt mere varieret bebyggelse - end lokalplanen udtrykker.

Herudover er det en uheldig konsekvens, at der, med denne lokalplan, er skabt ulige rammevilkår for erhvervsgrunde. Dette er en trussel mod den fremtidige erhvervsudvikling i området.

Lokalplanen søger at skabe efterligninger af Egil Fischers byggestil. De begrænsninger/ensretninger dette tankesæt skaber i materialevalg, går direkte imod nutidens moderne tanker om bæredygtighed i bygningsudvikling.

Bygningshøjde, facadehøjde og husdybde mindskes i forhold til de hidtidige vilkår for grundejerne. Disse begrænsninger mindsker beboernes frihed til og muligheder for at bebygge/anvende deres grund.

Vinduernes restriktive placeringskrav er ligeledes en indskrænkning af beboernes nuværende frihed til at indrette bygningerne individuelt og hensigtsmæssigt. Placeringskravene bliver styrende for, hvordan bygningens rum kan opdeles, og forhindrer, at vinduerne kan placeres hensigtsmæssigt i forhold til lysindfald og boligindretning.

Begrænsningerne i tagbeklædningsmaterialerne er i modstrid med nutidens ønsker om bæredygtighed.

Garager, udhuse, drivhuse mv. må kun bebygge 25 procent af etagearealet i delområde 1. Denne begrænsning er katastrofal for udnyttelse af en byggegrund i landzone med mulighed for såvel bolig som erhverv.

Afslutningsvis skal bemærkes, at lokalplanens sigte mod at tilpasse byggestil på eksisterende bygninger og lokalplanens regler for bevaringsværdige huse vil øge den enkelte grundejers vedligeholdelsesomkostninger.

Ligeledes vil reglerne for renovering af eksisterende bygninger - f.eks udskiftning af tag - kunne øge de økonomiske omkostninger og nødvendiggøre, at nuværende grundejere vil skulle ændre tagkonstruktion og anvende tagmateriale, der ikke er nutidigt bæredygtig.

Udsigten til, at vedligeholdelsesomkostninger øges i fremtiden, kan medføre, at 'almindelige' mennesker fraflytter området, der efterfølgende vil udvikle sig til et område for en pengestærk elite."

Publiceret 05 November 2020 08:30