Ebba Grethe Møgelvang (DF). Foto: Syddjurs Kommune

Ebba Grethe Møgelvang (DF). Foto: Syddjurs Kommune

Debat: DF - Byrådet skal ikke blot være ekspeditionskontor for fagudvalg og embedsmænd

Af Ebba Grethe Møgelvang (DF), Syddjurs Byråd:

DEBAT "På sidste byrådsmøde havde Dansk Folkeparti 2 punkter på dagsordenen, der begge gik videre til nærmere undersøgelse i fagudvalg, inden de atter optages til byrådets behandling.

I henhold til lovgivningen kan byrådsmedlemmer fremsætte forslag til dagsordenen, hvilket Dansk Folkeparti som en selvfølge benytter sig af. Det er for os meget naturligt at fremsætte dagsordensforslag til emner, der optager os og vores vælgere, i stedet for blot at ty til administrationens eller fagudvalgenes oplæg. Et demokrati fungerer bedst, når man er aktiv.

Det første var et dagsordensforslag om, at Syddjurs fra 2021 laver et årligt arrangement, hvor man planter et træ for hvert barn, der bliver født i kommunen. Der skal være mulighed for, at barnet, forældrene og andre kan deltage. Hvert at disse nyplantninger skal registreres således, at familierne altid vil kunne finde frem til, hvor træet nøjagtigt befinder sig, samt et bevis til barnet med disse oplysninger. På denne måde vil børnene for altid få et helt specielt forhold til vores natur og i bogstaveligste forstand kende deres rødder her i kommunen.

Da vi har ca. 400 fødsler om året, vil der være en begrænset arbejdsbyrde forbundet med forslaget, ligesom udgifterne vil være yderst beskedne. Vi ser her frem til det videre arbejde i udvalget i natur, miljø og teknik inden sagens genoptagelse.

Det andet dagsordensforslag gik ud på at Dansk Folkeparti med interesse har bemærket, at der i regeringens nye finanslov for 2021 er afsat 30 millioner kr. og 35 millioner kr. årligt i perioden 2022 - 2024, som kommunerne kan ansøge om, med henblik på at ansætte en borgerrådgiver til bl.a. at rådgive og vejlede borgerne i kontakten med kommunen og føre tilsyn med kommunens administration.

Dansk Folkeparti stillede forslag om, at byrådet vedtager at ansøge denne pulje således, at Syddjurs Kommune i lighed med 42 andre kommuner, herunder de fleste af vores nabokommuner, kan ansætte en borgerrådgiver til at hjælpe borgerne. Vedr. restfinansiering skal Dansk Folkeparti henvise til de administrative besparelser, der findes ved mindre fysiske rejseaktiviteter og øvrig ansættelsestilbageholdenhed i 2021, herunder stort set alle vores nabokommuner.

Ved forslagets fremlæggelse fremsendte vi Den Uafhængige Juridiske Tænketank JUSTITIAs nye rapport 'Borgerrådgivere – en sikring af borgernes retssikkerhed' fra september 2020. Rapporten indeholder alle nødvendige og anbefalinger. Tænketanken anbefaler oprettelse af borgerrådgiverfunktioner i de resterende kommuner: "Borgerrådgivere kan på flere måder bidrage til at forebygge fejl og mangler i sagsbehandlingen og hjælpe borgere, der har svært ved at varetage deres interesser og retssikkerhed. De rådgiver og vejleder borgerne, herunder ved at bistå borgere, når deres kommunikation med forvaltningen er gået i hårdknude, og ved at hjælpe borgere med at klage over en afgørelse. De fører samtidig tilsyn med kommunernes administration, herunder ved at undervise og sparre med sagsbehandlerne i forvaltningen. Det er fortrinsvist ressourcesvage borgere, der benytter sig af borgerrådgiverfunktionen, og henvendelserne drejer sig oftest om social- og beskæftigelsesområdet."

Fra Dansk Folkeparti ser vi frem til økonomiudvalgets forestående behandling, inden byrådets genoptagelse af sagen. At der er brug for en borgerrådgiverfunktion for vores svageste medborgere kan ses af årsrapporten fra eks. vores nabokommune Norddjurs Kommune, der hjalp borgerne gennem 309 henvendelser i 2019. Fra Dansk Folkeparti skal vi endvidere pege på muligheden for at indgå i det samarbejde, som nabokommunerne har etableret på området."

Publiceret 10 January 2021 15:00