Arkivfoto.

Arkivfoto.

Debat Syddjurs:

Det kommunale nærdemokrati gælder ikke i Følle

Af Poul Henning Reiths, Bygaden 1, Følle:

"På Syddjurs Kommunes hjemmeside fremgår det, at man har udformet en  politik for borgerinddragelse med fokus på den aktive borgerrolle.  Dialog med virksomheder, brugere og borgere skal sikre et fælles ansvar for kommunens og lokalområdernes udvikling i forhold til både service, økonomi og kulturliv. Med de større geografiske afstande, som gør sig gældende i Syddjurs Kommune, er udvikling og tradition for inddragelse tæt på af helt afgørende betydning.
For at kunne skabe sådan fælles ansvar, er rammerne og muligheden for at deltage i dialogen helt afgørende. Det samme gælder oplevelsen af, at beslutninger er nærværende og betydende for det sted man bor og lever. Det er en udfordring såvel som et krav at etablere de fora, hvor dialog og inddragelse af berørte parter kan forekomme. Inddragelse er ikke blot muligheden for at blive hørt, det er også den måde, hvorpå borgerne bliver inddraget på, som er central. Udviklende dialoger, hvor nye tanker og nye løsninger drøftes og perspektiveres, kan blive afsættet til nye vilkår.
Borgerinddragelse i Syddjurs Kommune skal ske i tråd med disse værdier. Set i et borgerinddragelses perspektiv er disse værdier væsentlige i forhold til kommunens visioner for et godt nærdemokrati, hvor den politiske ledelse netop arbejder for en levende og velfungerende kommune, med inddragelse af borgerne som et bærende element.
Det er vigtigt, at Syddjurs Kommune har formuleret visioner for et godt nærdemokrati. Nærdemokratiet er et væsentligt parameter, når borgere ser sig om efter nye  bosætningsteder.
Alligevel vil jeg hermed opfordre byrådet til, at fjerne de flotte ord og visioner fra kommunes hjemmeside for efter at have oplevet her i Følle, hvad borgerinddragelse i praksis vil sige, må jeg konstatere, visionerne intet har med virkeligheden at gøre.
For 22 måneder siden etablerede kommunens vejafdeling en afspærring for udkørsel fra Bygaden til Århusvej. Dette skete en mandag morgen uden forudgående varsel eller informationer.
Følleborgerne protesterede mod dette overgreb og indkaldte blandt andet til borgermøde, hvor den ansvarlige vejingeniør og daværende borgmester Kirstine Bille deltog. På mødet gjorde vi borgmesteren opmærksom på kommunens egne visioner om borgerinddragelse. Hertil svarede  vejingeniøren: "DET BEHØVER VI IKKE AT EFTERLEVE I VEJE & TEKNIK."
Se det er borgerinddragelse i  praksis."
                              

Publiceret 30 January 2015 12:07