Medlem af folketinget for Liberal Alliance, Carsten Bach.

Medlem af folketinget for Liberal Alliance, Carsten Bach.

Debat:

Forbederinger af natur og miljø og erhvervsudvikling - ikke enten eller

Af Carsten Bach, klima- og miljøordfører for Liberal Alliance, Edelsmindevej 7, Høver, 8464 Galten:

"For tiden behandler vi i Folketinget et lovforslag, som skal gøre det muligt at godkende nye havbrug med den betingelse, at der skal etableres og drives kompenserende marine virkemidler. Det vil sige, at når man opsætter produktionsanlæg i havet med omkostninger for eks. udledningen af kvælstof, så skal man samtidig gøre tiltag, der trækker i den anden retning. 
Havet som opdrætssted for dyr og planter udgør en stor ressource, som kan og bør bruges. Men – for der er et stort ”men” – det skal ikke ske på bekostning af havmiljøet. 
Jeg er bosiddende i Østjylland og bruger meget gerne strandene på Djursland og i det øvrige Østjylland sammen med min familie. Det er også for mig et skræmmebillede, hvis havet nær kysterne skulle udvikle sig til de rene industriområder. 
Den bekymring kan jeg genkende i de mange mails fra borgergrupper, borgmestre, Naturfredningsforeningen m.v., som jeg har modtaget undervejs i lovforslagets behandling. Derfor er det også vigtigt for mig at sige, at her går hensyn til produktion og miljø hånd i hånd. 
Sagen er godt gennemtænkt og har været længe undervejs. Den tidligere SR-regering præsenterede i sin tid den ide, som VLAK-regeringen nu efter flere års afprøvning overvåget af Aarhus Universitet udmønter i konkret lovgivning. 
På baggrund af min dialog med borgerne i Østjylland har jeg allerede hejst det røde flag over for ministeriets embedsfolk og gjort opmærksom på de bekymringer, der er i lokalbefolkningerne. Derfor vil der også når reglerne og vejledningen skal udarbejdes blive taget ekstra meget hensyn og imødekommet bekymringer fra alle sider. 
Der vil også stadig være krav om en lang række undersøgelser af havbrugets påvirkning af miljø og natur, der i ansøgningens fasen skal dokumentere, at der ikke vil være negativ påvirkning af områdets dyre- og planteliv, rekreative værdi, turisme og øvrige erhverv, fritidsaktiviteter mm. Desuden vil de velkendte offentlige høringer blive gennemført. Vvt. kommende nye havbrug vil blive placeret i havstrategiområder, hvilket oftest vil sige flere km fra kysten.  
Mange års indsats for forbedringer af vandmiljøet er ikke spildt eller i fare. Der er i forvejen et miljømæssigt råderum i de indre danske farvande, og et flertal på Christiansborg har besluttet at også akvakulturen skal have del i de udviklingsmuligheder det giver. 
Det skaber økonomisk vækst, arbejdspladser og eksport og dermed et øget økonomisk råderum til den velfærd vi alle gør brug af og har behov for. 
Det er altså ikke enten forbedringer af natur og miljø eller erhvervsudvikling, nej begge dele er faktisk muligt, specielt når muligheden for kompensationsopdræt indtænkes." 

Publiceret 21 March 2017 11:31