Ole Birk Olesen, arkivfoto

Ole Birk Olesen, arkivfoto

Debat:

Letbanen - ærgerligt og utilfredsstillende

Ministersvar til åbent brev fra 14 distriktsråd i Syddjurs om den yderligt forsinkede åbning af Odder- og Grenaabanen

Af Ole Birk Olesen (LA), Transport-, bygnings- og boligminister:

"Kære Jørgen Ørgård

Tak for jeres brev af 5. marts 2018 angående den yderligt forsinkede åbning af Odder- og Grenaabanen samt den forestående evaluering af sikkerhedsgodkendelsesforløbet med den indre strækning af Aarhus Letbane.

Læs: Debat: Ingen passer på Letbanen - ansvaret flyder fra Herodes til Pilatus

Jeg vil gerne indledningsvis gøre det klart, at jeg synes det er utroligt ærgerligt for borgerne i det østjyske, at åbningen af Odder- og Grenaabanen forsinkes yderligere.

Jeg kan også kun være enige med jer i, at forløbet frem mod letbanens opnåelse af de nødvendige sikkerhedsgodkendelser har været utilfredsstillende, og jeg forstår udmærket, at de gentagne udskydelser kan give anledning til frustration.

Det er yderst uheldigt, at udfordringerne med at opnå sikkerhedsgodkendelse fra den indre strækning tilsyneladende skal gentage sig på de øvrige strækninger. Men jeg mener også, at det i denne forbindelse er værd at huske på, at der sidder en ansvarlig bestyrelse og ejerkreds bag letbaneselskabet, der bærer et ansvar for at sikre, at selskabet er i stand til at levere den fornødne dokumentation, så letbanen kan sikkerhedsgodkendes og dermed idriftsættes.

Staten yder alene et tilskud til anlægget af letbanen og har ingen direkte indflydelse i denne sammenhæng.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen - der står for udstedelse af sikkerhedsgodkendelserne - hører ganske vist under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. På sikkerhedsområdet er styrelsen imidlertid uafhængig og er dermed ikke underlagt transportministerens beføjelser. Dette er fastsat i jernbaneloven og skal sikre, at afgørelser om jernbanesikkerhed træffes på et fagligt grundlag – ikke et politisk.

Derfor kan jeg i sagens natur ikke gå ind i den konkrete godkendelse af letbanen i Aarhus, og som minister hverken kan eller vil jeg forsøge at presse en uafhængig myndighed til at træffe en bestemt afgørelse.

Når det så er sagt, så synes jeg selvfølgelig, at vi skal lære af forløbet, så vi kan undgå tilsvarende problemer i fremtiden. Derfor har jeg som bekendt igangsat en ekstern evaluering af forløbet.

Jeg vil gerne medgive, at det alt andet lige ville have været oplagt, hvis evalueringens resultater også kunne understøtte en bedre proces med godkendelserne af de to ydre strækninger.

Når dette ikke har været muligt, skyldes det for det første, at det seneste udmeldte tidspunkt for åbningen af Odderbanen har været sat til februar 2018.

Derudover er det med et så komplekst og specialiseret område vigtigt at sikre sig, at det dels er de rette kompetencer, der sættes til at udføre evalueringsopgaven, dels er de rigtige forhold, der fokuseres på. Det har derfor været nødvendigt med en vis procestid til udarbejdelse af kommissorium og indhentning af tilbud.

Jeg mener også, at det for de involverede parter, der er under lup i denne undersøgelse – Aarhus Letbane og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen – kun er rimeligt at sikre sig, at evalueringsarbejdet bliver gjort ordentligt og grundigt.

Ministeriet har på den baggrund vurderet, at en endelig afrapportering af evalueringen vil kunne foreligge i oktober 2018. Dog er der lagt op til, at opgavens første del – der er en kortlægning af det konkrete forløb – skal foreligge i udkast inden sommerferien.

Jeg kan endvidere oplyse, at ministeriet er ved at gennemgå de netop indkomne tilbud på evalueringsopgaven. Opgaven forventes tildelt den vindende byder og dermed igangsat før påske.

Det sagt, så hæfter jeg mig endnu engang ved, at der trods alt sidder en ansvarlig bestyrelse og ejerkreds bag letbaneselskabet. Man må kunne sætte lid til, at disse aktører - på baggrund af forløbet med den indre strækning – også selv har gjort sig nogle overvejelser om, hvordan indsatsen med opnåelse af de udestående godkendelser kan styrkes.

Afslutningsvis kan jeg tilføje, at jeg har bedt både Aarhus Letbane og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at udarbejde en skriftlig statusredegørelse for de udestående sikkerhedsgodkendelser på Odder- og Grenaabanen, herunder hvornår de ydre strækninger forventes at kunne åbne.

Letbaneselskabet har oplyst, at selskabet arbejder intensivt på at udarbejde ansøgning om tilladelse til at køre med passagerer på Odder- og Grenaabanen. Belært af erfaring fra forløbet med godkendelse af den indre strækning, ønsker selskabet dog ikke at melde en åbningsdato ud på nuværende tidspunkt, da der endnu er udestående forhold, der skal dokumenteres i ansøgningsmaterialet.

Trafik -, Bygge- og Boligstyrelsen har adviseret, at styrelsen ved godkendelse af de tekniske sikkerhedsregler har seks ugers sagsbehandlingstid, mens sagsbehandling af de øvrige sikkerhedsgodkendelser kan foretages inden for tre uger.

Jeg har til jeres orientering vedlagt begge skriftlige redegørelser som bilag til dette brev.

Med venlig hilsen

Ole Birk Olesen

Publiceret 30 March 2018 21:34