Arkivfoto

Arkivfoto

Derfor stiger SFO-taksten i Syddjurs Kommune ...

Taksten for en fuldtidsplads i de kommunale skolefritidsordninger er steget månedlige 238 kroner pr. 1. september 2019, og det er der en logisk forklaring på

Af
Lars Norman Thomsen

SKOLEFRITIDSORDNING Det har givet anledning til polemik, harme og knubbede ord på de sociale medier, at forældretaksten til en fuldtidsplads i de kommunale skolefritidsordninger (SFO) er steget fra 1.387 kroner til 1.625 kroner pr. 1. september 2019.

Beslutningen nikkede et enigt byråd ja til på byrådsmødet i maj 2019.

Forklaringen på stigningen på 238 månedlige kroner skyldes den ændring af folkeskoleloven, som Folketinget vedtog 2. maj 2019. Alle Folketingets partier (bortset fra Enhedslisten) stemte for at ændre folkeskoleloven på en række punkter.

Aftalen indeholder 13 initiativer med fokus på blandt andet øget frihed i tilrettelæggelsen af skoledagen, nedjustering af den samlede undervisningstid i indskolingen og 90 ekstra undervisningstimer i fagene til at prioritere billedkunst, historie og 2. fremmedsprog.

De fleste ændringer trådte allerede i kraft fra skoleåret 2019/2020. Det gælder blandt andet den generelle afkortning af skoleugen i indskolingen fra 1.200 årlige timer til 1.110 årlige timer, den fleksible brug af muligheder for afkortning af skoleugen på mellemtrinnet og i udskolingen samt kvalitetsløftet af den understøttende undervisning.

Ændringerne i fagtimernes antal og fordeling træder først i kraft fra skoleåret 2020/2021. Det sker for at give skolerne et ekstra år til at planlægge de ekstra fagtimer og flytte fagtimer mellem klassetrinene.

Får en konsekvens

Det er nedsættelsen af timetallet i 0.-3. klasse fra 1.200 timer til 1.110 timer årligt, der er interessant i denne sammenhæng og forklaringen på, at SFO-taksten er steget pr. 1. september i Syddjurs.

Når de mindste børn skal være færre timer i skolen, betyder det omvendt en udvidelse af åbningstiden i SFO og behov for en øget forældrebetaling.

De 90 færre undervisningstimer pr. årsbasis svarer til to timer og 15 minutter per uge. Det betyder logisk nok, at SFO skal udvide åbningstiden tilsvarende.

SFO-taksten er en af de takster, hvor kommunen har mulighed for frit at fastsætte prisniveauet, da der ikke i lovgivningen er loft for forældrenes betalingsandel. Modsat for eksempel børnehaver og vuggestuer.

I Syddjurs Kommune har der været tradition for, at byrådet altid har bakket op om, at SFO er fuldt forældrefinansieret. I Syddjurs Kommune er forældrebetalingen til SFO derfor det samme beløb, som SFO modtager i driftstilskud. Da timetallet for et par år siden blev sat op i folkeskolen og åbningstiden i SFO blev mindre, blev forældretaksten tilsvarende sat ned.

Nu bliver taksten så tilsvarende sat op på grund af den øgede åbningstid i SFO.

Politisk beslutning

Det er vigtigt at understrege, at det er byrådet, politikerne, som selv beslutter, at SFO-taksten skal stige som en konsekvens af Folketingets lovgivning.

Alternativt kunne byrådet selvfølgelig havde valgt at fastholde den nuværende forældrebetaling og finansiere den udvidede åbningstid i SFO for august til december 2019 med en ekstra budgettildeling på 1,5 mio. kr. i 2019. Samtidig kunne spørgsmålet om SFO og en øget forældrebetaling videre frem blive et punkt på den politiske dagsorden ved budgetforhandlingerne for 2020.

Kommunens aktuelle økonomiske situation in mente er det ikke/var det ikke en realistisk mulighed.

Publiceret 12 September 2019 05:00