Tommy Bøgehøj (C) siger til Lokalavisen, at han har en klar forventning om, at samtlige partier, der underskrev Budget 2020 i oktober 2019, vil tage ansvar og bidrage til, at der bliver fundet de nødvendige besparelser, så kommunens likviditet ikke længere henne på året nærmer sig den grænse, hvor Indenrigsministeriets regnedrenge ringer til borgmesteren og foreslår, at de overtager tøjlerne. Arkivfoto

Tommy Bøgehøj (C) siger til Lokalavisen, at han har en klar forventning om, at samtlige partier, der underskrev Budget 2020 i oktober 2019, vil tage ansvar og bidrage til, at der bliver fundet de nødvendige besparelser, så kommunens likviditet ikke længere henne på året nærmer sig den grænse, hvor Indenrigsministeriets regnedrenge ringer til borgmesteren og foreslår, at de overtager tøjlerne. Arkivfoto

Budget 2020: Politikerne skal plastre blødning til nu

Et uforudset yderligere kassetræk på 34 mio. kroner i 2019 og ansatser til, at indeværende års budget er i skred på velkendte områder, er den politiske udfordring nu og her

Af
Lars Norman Thomsen

BUDGET 2020 Hen over 2019 blev en række områder i kommunens drift ramt af budgetoverskridelser. Merforbruget kom især fra Social og Familie og Erhverv og Beskæftigelse.

Den seneste regnskabsstatus for 2019 viser, at overskridelserne er 34 mio. kr. større end forventet for 2019, så det samlede kassetræk nu er opskrevet til 134 mio. kroner i 2019.

Det forventede træk på kommunens kassebeholdning i 2019 var beregnet til 100 mio. kroner, og det er indregnet i Budget 2020.

De ekstra 34 mio. kr., der er løbet uforudsete på i 4. kvartal 2019, fordeler sig således:

• 11 mio. kroner fra Social og Familie - beløbet stammer både fra flere og mere komplicerede sager, der kræver mange indsatser.

• 15 mio. kroner fra Erhverv og Beskæftigelse - beløbet stammer fra større omkostninger på førtidspension og ledighedsydelse end forventet

• 10 mio. kroner fra Tekniske korrektioner - beløbet stammer fra et forbrug i 2019, men hvor midlerne i form af lån og puljetilskud først udbetales i 2020.

For at polstre de økonomisk pressede områder blev der allerede i forliget for Budget 2020 afsat 29. mio. kroner ekstra til Social og Familie og 7 mio. kroner til Erhverv og Beskæftigelse, men det hjælper ikke på det uforudsete overtræk i 2019.

Samtidig blev der aftalt i Budget 2020 at skabe et økonomisk råderum på 100 mio. kr. over tre år gennem omstillinger og effektiviseringer for at stabilisere kommunens kassebeholdning.

Må ikke løbe løbsk

På baggrund af det ekstra træk på kassen i Regnskab 2019 på forventede 34 mio. kroner og en budgetopfølgning for Budget 2020 efter januar og februar måned er gået, kan kommunens regnedrenge ane, at driften vil skride med 40-50 mio. kroner i 2020, hvis politikerne ikke handler nu.

Beredskab i tre kapitler

"Den aktuelle alvorlige økonomiske situation - der peger i retning af en ubalance på driften på 43-47 mio. kroner, kalder på virkningsfulde handlinger nu og her for at tilsikre budgetoverholdelse i 2020. Der er således behov for en kraftig opbremsning på tværs af både drifts- og anlægsudgifterne for at beskytte kassebeholdningen mest muligt fremadrettet," hedder det i oplægget fra kommunens direktion med kommunaldirektør Jesper Hosbond Jensen i spidsen til politikerne.

Et beredskab i tre kapitler er sat/sættes nu i værk. Det kan man et økonomisk fagudtryk kalde diskretionær 'finanspolitik'. Diskretionær refererer til, at det er politikererne som agerer.

1. De politiske fagudvalg

Der er igangsat et politisk arbejde i de politiske fagudvalg, hvor målet er at finde besparelser for sammenlagt 30 mio. kroner fordelt således:

  • Økonomiudvalget: - 4,5 mio. kroner
  • Udvalget for familie og institutioner: -11 mio. kroner
  • Udvalget for sundhed, ældre og social: -11 mio. kroner
  • Udvalget for natur, teknik og miljø: - 2 mio. kroner
  • Udvalget for plan, udvikling og kultur: -1 mio. kroner
  • Udvalget for erhverv og beskæftigelse: -0,5 mio. kroner
  • Samlet budgetforbedring: -30 mio. kroner

2. Puljer

Direktionen foreslår som udgangspunkt at udsætte anvendelsen af en række puljer med statslig medfinansiering (Områdefornyelse, kystrensning, natur osv.) til efter sommerferien, alternativt til 2021.

Samlet budgetforbedring: cirka 2 mio. kroner.

3. Anlæg udskydes

Direktionen foreslår endeligt en såkaldt anlægspause, hvor anlægsprojekter udskydes til 2021, så det giver lift 'luft' - færre udgifter på anlæg på forventet 10 mio. kroner i 2020.

Samtidig forventes indtægterne fra kommunalt grundsalg at overstige budgettet med netto 10 mio. kr. i 2020.

  • Samlet budgetforbedring: 20 mio. kroner

Yderligere salg af kommunale grunde kan man med et økonomisk fagudtryk kalde automatisk 'finanspolitik', som er en følge af udefrakommende påvirkninger. Det samme gælder udviklingen i befolkningstallet.

Befolkningsprognose

Direktionen anbefaler, at politikerne tager fat i den befolkningsprognose, som Budget 2020 bygger på, og får justeret dette års budget i forhold til de ændringer, der ser ud til at ske i 2020: 1. stagnation i tilflytning til kommunen. 2. Færre børn end forventet. 3. Flere ældre end forventet.

En sidste kommentar skulle lige være denne: Venstre fik i budgetkommentarerne til Budget 2020 skrevet ind, at der ikke kan gives tillægsbevillinger til driften med mindre, at samtlige partier bag budgetforlige er enige.

Publiceret 25 March 2020 14:00