Visuel dokumentation for højdeforskel er sendt til politikerne. Privat foto.

Visuel dokumentation for højdeforskel er sendt til politikerne. Privat foto.

Naboer er fortørnede over kommunens håndtering af lokalplan

Naboer til nyt byggeri på Toften 5 i det gamle Ebeltoft er fortørnet over kommunens håndtering af overskridelse af lokalplanen

Af
Anette Bonde

byggeri Borgere på Toften i Ebeltoft undrer sig over at en bygherre får lov til at afvige fra Lokalplan 177, og at kommunen i stedet for at bede vedkommende om at rette ind, så tager skridt til at lovliggøre byggeriet.

Kim Lykke Jensen, formand for Udvalget for Natur, Teknik og Miljø, oplyser, at udvalget i øjeblikket afventer klagenævnets afgørelse og derfor ikke har yderligere kommentarer for nuværende. Principielt mener han dog, at lokalplanbestemmelser og byggetilladelser skal overholdes.

"Udvalget får gennemgået sagen på vores møde 2. februar. Jeg kan forstå, at sagen afventer en afgørelse fra klagenævnet, og den afgørelse bliver vi nødt til at afvente. Principielt mener jeg dog, at såvel lokalplanbestemmelser og byggetilladelser naturligvis skal overholdes."

Afviger fra nabohuse

Historien handler kort fortalt om et byggeri, der er under opførelse på Jehovas Vidners gamle rigssalsgrund. Den oprindelige rigssal laves om til to boliger og der bygges tre nye rækkehuse ud mod vejen. Byggetilladelsen blev givet efter dispensation fra lokalplanen, da byggeriet ligger i den gamle bydel i Ebeltoft, hvor der som bekendt er lukket for nybyggeri.

Fordi der er tale om en dispensation blev naboerne hørt. De var i forvejen lidt urolige for højden, men efter flere indsigelser og korrektioner af projektet, blev der givet grønt lys. Ansøgningsmaterialet og bygherres udsagn tilkendegav, at byggeriet var tilpasset de tilstødende ejendomme, hvilket det ifølge lokalplanen også skal være.

Men det er det overhovedet ikke, siger Carsten Høy Gemal, der er nabo til byggeriet.

Byggeriet holder sig inden for de fastsatte 8.5 meter, men det er ikke tilpasset det tilstødende byggeri, mener naboerne. Foto: Anette Bonde.

Byggeriet holder sig inden for de fastsatte 8.5 meter, men det er ikke tilpasset det tilstødende byggeri, mener naboerne. Foto: Anette Bonde.

"Lokalplanen er meget tydelig på det punkt. Byggeriet holder sig inden for de fastsatte 8.5 meter, men er på ingen måde tilpasset det tilstødende byggeri, og man har kun ret til at bygge op til 8.5 meter, hvis byggeriet samtidig er tilpasset de tilstødende ejendomme. De nye huse ud mod vejen er godt halvanden meter højere end bygningen på Toften 3, og næsten to meter højere end nabohuset på Toften 11."

Ifølge Carsten Høy Gemal betyder det for beboerne på Toften 11 og Toften 13, at de får den knap 8,5 meter høje gavl nogle få meter fra deres vinduer og blot et par meter udenfor hækken. Der er både skyggevirkning og visuelle gener, fortæller han. 

Visuel dokumentation for højdeforskellen. Privat foto.

Visuel dokumentation for højdeforskellen. Privat foto.

Efter klager til forvaltningen er byggeriet undervejs blevet reduceret fra cirka 9 meter i højden til knap 8,5 meter – men er såvidt naboerne vurderer altså stadig ikke tilpasset de tilstødende bygninger.

I januar sendte naboerne derfor en klage til Planklagenævnet. Normalt har kommunen tre uger til at forholde sig til klagen, men i dette tilfælde gik der næsten 10 måneder, før der kom et svar til planklagenævnet, siger Carsten Høy Gemal. Kommunen fastholdt deres tilladelse og klagen er nu under behandling i nævnet.

Lovliggørelse

Carsten Høy Gemal er også indigneret over, at Syddjurs Kommune ikke reagerede, da man allerede i marts gjorde opmærksom på, at facaden er bygget højere end planerne angiver, og dermed afviger fra den byggetilladelse, der er givet. Bygherre blev også gjort opmærksom på dette, men byggeriet fortsatte.

"På trods af, at Syddjurs kommune er informeret om det ulovlige forhold, følger man ikke op på sagen."

Først i november måned, det vil sige otte måneder efter første henvendelse, erkendte forvaltningen, at byggeriet rent faktisk var ulovligt. Det betød dog ikke, at der blev taget skridt til at henstille til bygherren om at få det lovliggjort. Tværtimod, fortæller Carsten Høy Gemal med en hovedrysten

"For første gang i hele forløbet reagerer sagsbehandlerne hurtigt, og sætter med det samme gang i en proces, der skal lovliggøre byggeriet."

Carsten Høy Gemal er både ærgerlig over bygherrens tilsidesættelse af byggetilladelser, men allermest er han forundret og fortørnet over, at administrationen suspenderer lokalplanen i forhold til tilpasning til nabohusene.

"Vi har fået det svar, at tilpasning er en fortolkning. Men faktuelt er facaden meget højere end nabohusene - 1,1 meter højere end Toften 3 og 1,4 meter højere end Toften 11 - og murstykket over vinduerne er højere end angivet på de plantegninger, der blev lokalplangodkendt, hvilket giver et mere massivt udtryk, og det er ikke arkitektonisk tilpasset jfr. lokalplan 177 § 6.6. Vi har en lokalplan, der skal beskytte lokalområdet. Det væsentlige er, at kommunen ikke løfter lokalplanen, men i stedet varetager snævre erhvervsinteresser."

Brev til politikere

Nu har Carsten Høy Gemal på vegne af naboerne til byggeriet sendt et brev til formand for Udvalget for Natur, Teknik og Miljø Kim Lykke Jensen og borgmester Ole Bollesen. Her har de sendt billeder fra henholdsvis ansøgningsmaterialet og den nuværende bygning, og spørger om dette efter deres mening er det byggeri, man oprindelig gav dispensation til. Og om det er i orden at sende et ansøgningsmateriale i høring, der ikke illustrerer det faktiske byggeri.

De spørger også, om de to politikere er enige i forvaltningens vurdering i, at det nye byggeri er tilpasset de omgivende huse. Og om det er i overensstemmelse med lokalplanens formål og principper, at den i praksis kan tilpasses næsten enhver afvigelse.

De to politikere har endnu ikke ønsket at kommentere direkte på sagen, fortæller Carsten Høy Gemal.

Ved et kommende møde i udvalget for natur, teknik og miljø skal udvalget tage stilling til administrationens indstilling om at lovliggøre byggeriet.

"Hvis de vurderer, at den bygning er tilpasset, så er der ikke ret mange begrænsninger for, hvad man kan tillade sig her i byen. De sender jo det signal, at i Syddjurs kan man komme og gøre som det passer én – der bliver altid givet tilgivelse på bagkant" konkluderer Carsten Høy Gemal.

 

'Ingen kommentarer'

Ebeltoft Folketidende har kontaktet ejerne og bygherrerne Jesper Holm Sørensen, Loto A/S i Silkeborg, og Kaj Sixhøj, AK2 i Ans, for en kommentar. Det har ingen af dem ønsket at benytte sig af.

Publiceret 13 January 2021 09:00