Stig Bredstrup, formand for Danmarks Naturfredningsforening Syddjurs, forventer, at foreningen er parat til at gå hele vejen for at få pillet Lokalplanforslag 436 med tilhørende Kommuneplantillæg 02 af brættet. Arkivfoto

Stig Bredstrup, formand for Danmarks Naturfredningsforening Syddjurs, forventer, at foreningen er parat til at gå hele vejen for at få pillet Lokalplanforslag 436 med tilhørende Kommuneplantillæg 02 af brættet. Arkivfoto

Egsmarklund: DN går efter at få lokalplanen puttet i skrotposen

Danmarks Naturfredningsforening er indstillet på at gå hele vejen til Planklagenævnet for at få fjernet Lokalplan 436 ved Egsmarklund

Af
Lars Norman Thomsen

LOKALPLAN "Vi har tidligere givet udtryk for, at vi er meget lidt begejstret for, at man i Syddjurs Kommune arbejder for at få vedtaget en lokalplan for området ved Egsmarklund, der vil give mulighed for at bygge en pæn portion boliger i området," siger Stig Bredstrup, formand for Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Syddjurs.

SFs Kim Lykke Jensen (m. saksen) stemte sammen med resten af gruppen for at sende lokalplanforslaget i høring, men han gjorde allerede på byrådsmødet opmærksom på, at han ikke gør det samme, når lokalplanforslaget igen lander på byrådets bord. Det har han siden bekræftet overfor Lokalavisen. Arkivfoto

SFs Kim Lykke Jensen (m. saksen) stemte sammen med resten af gruppen for at sende lokalplanforslaget i høring, men han gjorde allerede på byrådsmødet opmærksom på, at han ikke gør det samme, når lokalplanforslaget igen lander på byrådets bord. Det har han siden bekræftet overfor Lokalavisen. Arkivfoto

"Vi fremsendte et høringssvar forud for, at Byrådet i december vedtog en ny Kommuneplan 2020-2032, hvor vi påpegede, at området øst for Røndevej er et beskyttet landskab som er ynglested for beskyttede dyre og plantearter. Endvidere er området vandindvingsopland og kildepladszone og omfattet af en skovbyggelinie."

Stig Bredstrup forventer, at en enig bestyrelse i Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Syddjurs vil fremsende et lignende høringssvar til den Lokalplan 436 med tilhørende Kommuneplantillæg 02, som et byrådsflertal vedtog at sende i fire ugers høring under en højdramattisk afstemning på byrådsmødet i januar. 18 stemte for forslaget, mens 9 stemte imod, herunder syv ud af otte socialdemokrater. De syv har siden lagt sig fladt ned og erkendt, at de begik en fejl.

Revideret plan ikke nok

"Jeg regner med, at vi fremsender et høringssvar med stort set de samme argumenter, som vi gjorde gældende i forbindelse med forslaget til ny Kommuneplan," siger Stig Bredstrup.

Heri fremhæver Danmarks Naturfredningsforening et par gamle notater. Bl.a. et notat af 28.04.14 fra Plan og Byg Syddjurs Kommune, hvoraf det fremgår, at Egsmarklund bør friholdes for videre udbygning.

- Der tegner sig et flertal i byrådet for en lokalplan, hvor man piller delområde 3 ud, cirka en tredjedel af området, som Socialdemokratiet var tæt på at få flertal til ved det seneste byrådsmøde. Vil det være spiseligt for Danmarks Naturfredningsforening?

"Nej, det kan jeg ikke forestille mig. Min forventning er, at vi går efter at få hele lokalplanen pillet af ud fra de argumenter, som vi har fremført tidligere og nu vil gøre igen i den høringsfase, der allerede pågår."

- Betyder det, at I vil gå hele vejen til Planklagenævnet, hvis hele lokalplanen eller en modereret bliver vedtaget i byrådet?

"Det forventer jeg afgjort. Det er en krævende proces, der stiller store krav til det retlige aspekt, men jeg tænker, at vi er parate til at gå hele vejen for at få ophævet lokalplanen."

Øverste klageinstans

Planklagenævnet behandler klager over afgørelser, der vedrører afgørelser efter planloven. Planklagenævnet er øverste klageinstans og nævnets afgørelser kan derfor ikke påklages til en højere myndighed.

Det blev oprettet pr. 1. februar 2017. Oprettelsen af Planklagenævnet var et led i opdelingen af Natur- og Miljøklagenævnet, hvor sagerne vedrørende planforhold blev udskilt til det nyoprettede Planklagenævn. 

FAKTA

Forslag til Lokalplan nr. 436

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 10 ha ved Egsmarklund øst for Røndevej for boligområde med tæt/lav og åbenlav boligbebyggelse i op til to etager med mulighed for at integrere plejeboliger samt boliger med vandret lejlighedsskel - etageboliger i bebyggelsen, når indtrykket af tæt/lav boligbebyggelse fastholdes

Debatperiode og offentligt borgermøde

  • Forslagene er fremlagt til offentligt debat i perioden: fra den 4. februar 2021 til den 4. marts 2021
  • Der afholdes offentligt borgermøde om forslag til kommuneplantillæg nr. 02 og lokalplan nr. 436 for boligområde ved Egsmarkslund nord: Torsdag 11. februar 2021 kl. 17
  • Mødet afholdes pga. Covid 19-pandemien virtuelt på internettet. Alle kan deltage. Se link på kommunens hjemmeside

Publiceret 12 February 2021 17:30