Der er ifølge borgmester Ole Bollesen kommet mange spændende forslag til solcelleanlæg, men man er fra politisk side også opmærksom på de mange høringssvar, hvor borgere er bekymrede for deres lokale landskaber. Pressefoto

Der er ifølge borgmester Ole Bollesen kommet mange spændende forslag til solcelleanlæg, men man er fra politisk side også opmærksom på de mange høringssvar, hvor borgere er bekymrede for deres lokale landskaber. Pressefoto Shutterstock / Diyana Dimitrova

Endelig politisk beslutning om solcelleanlæg forventes truffet til maj / juni

Samlet politisk behandling af otte projekter i Syddjurs Kommune

Energi For at fremme produktionen af bæredygtig energi, har Syddjurs Kommune åbnet for opstilling af solcelleanlæg i den nyligt vedtagne kommuneplan. Med baggrund i kommuneplanens retningslinjer for opstilling af nye anlæg, har kommunen modtaget otte ansøgninger om større og mindre solcelleanlæg i 2020 og 2021. Siden december 2020 er der afviklet indledende høringer om konkrete projekter. I april skal politikerne tage stilling til, om det sidste af de otte projekter også skal i en indledende offentlighed i maj. For at sikre et samlet overblik over alle projekter og de mange indlæg og høringssvar, vil den endelige prioritering af arealudpegning til solcelleanlæg finde sted i maj / juni.

Forskellige hensyn

I kommunens prioritering af arealudpegning vil indgå en række forskellige hensyn som erhvervsliv, lokal grøn omstilling, landskaber, naboskab, økologi, natur og klima. Et større solcelleanlæg kan desuden være med til at sikre drikkevandsinteresser, være løftestang for lavbundsprojekter, mindske udvaskning til søer og åer, være levested for smådyr og give adgang til nu utilgængelige områder.

Borgmester Ole Bollesen udtaler i en pressemeddelelse:

"I byrådet har vi med stor interesse set de spændende forslag til solcelleanlæg, men også med opmærksomhed set de mange høringssvar, hvoraf flere er bekymrede for deres lokale landskaber. Det er en svær politisk afvejning og vi ønsker at træffe en politisk beslutning, hvor alle projekter vurderes samlet med et godt overblik over både ansøgninger og høringssvar. Da det sidste af de otte projekter også ventes i en indledende offentlighed, vil den endelige arealudpegning forventeligt foregå til maj / juni. Jeg skal naturligvis beklage til dem, der havde forventet en beslutning tidligere."

Sendes i offentlig høring

Efter arealudpegning vil der blive udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for de enkelte projekter, som vil blive sendt i otte ugers offentlig høring.

Her vil berørte parter, naboer, relevante foreninger, offentlige myndigheder med flere blive orienteret, og der vil i denne fase igen blive lejlighed til at fremsætte bemærkninger inden den endelige vedtagelse af planerne.

Baggrunden for at kommuneplanen åbner for solcelleanlæg er den nationale energiaftale fra 2012 vedrørende grøn omstilling.

"Aftalen betyder, at vi skal medvirke til at oliefyr bliver udfaset inden 2030 og at el- og varmeforsyningen skal bestå af vedvarende energi i 2035. Når kommunen skal bidrage til den grønne omstilling, betyder det, at vi udpeger arealer til rådighed for energiproducerende anlæg," forklarer Syddjurs Kommune i pressemeddelelsen.

Nye solcelleprojekter, der er indkommet efter 3. marts, afventer juni måneds politiske behandling.

gs

Fakta

  • Klimahandlingsplanen kommer i offentlig høring efter byrådsmødet 24. marts
  • Kommuneplan 20 indeholder principielle retningslinjer for opstilling af solceller: https://kommuneplan20.syddjurs.dk/retningslinjer/energi-og-teknik/solenergi/

Publiceret 28 March 2021 17:00