Afgåede Ole Bollesen får løn det næste halve år - helt efter bogen

Når borgmestre stopper, kan de få op til et års løn med sig, det såkaldte eftervederlag. I hvor lang tid handler udelukkende om, hvor længe de har siddet i borgmesterstolen.

Artiklens øverste billede
Ole Bollesen er sikret et månedligt eftervederlag det næste halve år, og derefter en månedlig egenpension. Foto: Lars Norman Thomsen

Ole Bollesen vil få udbetalt seks månedslønninger i 2022.

Når borgmestre stopper er de nemlig berettiget til at modtage op til et års løn, det såkaldte eftervederlag. Også hvis de skifter til et nyt job.

Formålet med eftervederlagsordningen for fratrådte borgmestre er – i en overgangsperiode – at give de pågældende en bedre mulighed for at indrette sig økonomisk efter deres fratræden og den deraf følgende indtægtsnedgang, inden de eventuelt på ny indtræder på arbejdsmarkedet.

Det er således ikke sikkert, at den fratrådte borgmester umiddelbart kan genoptage sit tidligere erhverv ved borgmesterhvervets ophør. Eventuelle økonomiske problemer i den anledning modvirkes af eftervederlagsordningen.

Eftervederlaget udregnes sådan, at man får 1,5 gange borgmestermånedslønnen for hvert påbegyndt år på borgmesterposten. Det vil sige, at man får tre måneders løn i eftervederlag, hvis man har været borgmester i to år, og ni måneder for seks år på posten. Det er gives dog maksimalt et eftervederlag på 12 måneders løn.

Ole Bollesen nåede at sidde som borgmester i fire år, hvorfor han derfor modtager eftervederlag for seks måneder svarende til 533.807 kroner.

Beløbet er halvdelen af den årsløn Ole Bollesen har oppebåret i sin borgmestertid, nemlig 1.067.614 kroner. Det kan aflæses sort på hvidt på Syddjurs Kommunes hjemmeside.

Man kan ikke modtage eftervederlag som borgmester, hvis man skifter til en anden politisk stilling, for eksempel fra borgmesterposten til en plads i Folketinget eller en tjans som minister.

Man kan godt vælge som fratrådt borgmester at sige, at man ikke ønsker at modtage eftervederlaget, når man stopper som borgmester. Eftervederlaget er således ikke et pligtmæssigt vederlag.

Ret til egenpension

Borgmestre vil efter deres borgmestertid få udbetalt en årlig såkaldt egenpension.

Det er kommunens størrelse og antallet af år, borgmesteren har tjent, der afgør, hvor stort pensionsbeløbet bliver.

Retten til pension for afgåede borgmestre skal ses i sammenhæng med, at fordi man i en periode er fuldtidspolitiker i en række år ikke skal fratages muligheden for pension, som man jo ville have haft i et hvilket som helst andet job.

Det er Indenrigs- og Økonomiministeriet som fastsætter de nærmere regler om vederlag, diæter og godtgørelser. Beløbene bliver opreguleret årligt 1. april.

Der kan ikke ydes eftervederlag og pension samtidig.

Ole Bollesen har qua sine fire borgmesterår optjent en pensionsalder på 12 år. Han vil således få udbetalt pension, indtil han forlader denne jord.

Han er efter reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse berettiget til en egenpension, som svarer til den til enhver tid gældende egenpension til en tjenestemand i staten, der er indplaceret i den lønramme, borgmesteren er indplaceret i og har den samme pensionsalder som borgmesteren.

Ole Bollesen er placeret i lønramme 40 på skalatrin 53. Det giver en årlig pension på i omegnen af 172.000 kroner.

Læs også

Del artiklen