De er ved at være utålmodige i IF Ådalen

Et nyt lysanlæg på Morfar Park i Lime til erstatning af det nuværende og udtjente fra 1979, der er langt over sidste salgsdato, håber IF Ådalen at kunne tænde for, inden efterårets mørke måneder sætter ind. Det kræver dog, at kommunen og politikerne i Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget ikke tager for mange berøringer på bolden, men tværtimod spiller i et højere tempo på første touch.

Artiklens øverste billede
Lasse Dahl Sørensen (tv.) og Morten Hansen har en forventning om, at Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget senere i august melder tilbage til IF Ådalen, hvem der skal finansiere seks nye master, der kan bære moderne lysamaturer. Foto: Lars Norman Thomsen

I IF Ådalen beder de til, at kommer en sag på den kommende dagsorden i Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget omhandlende lysanlæg og primært gamle og udtjente master på eksisterende anlæg.

»Vi har ingen interesse i at skose Syddjurs Kommune for nøl, for vi er interesseret i et godt samarbejde, men vi vil bare gerne i gang hurtigst muligt i gang med at få opstillet et nyt lysanlæg, som har vi fået bevilget penge til,« siger Lasse Dahl Sørensen fra IF Ådalens fodboldudvalg.

Han har sammen med Christian Petersen fra samme fodboldudvalg og Morten Hansen, tidligere mangeårig kaptajn på klubbens førstehold og nu også er formand for bestyrelsen for Ådalshallen, stået for arbejdet med at finde midlerne til et nyt lysanlæg på fodboldanlægget i Lime, populært kaldet Morfar Park, til erstatning for det nuværende fra 1979, hvor den første aflevering blev slået på banerne.

Det eksisterende lysanlæg har aftjent sine værnepligt og mere til. Kvaliteten er på et niveau, hvor en moderne cykellygte vil være bedre.

Nye master et must

IF Ådalen kan imidlertid ikke komme i gang med arbejdet, der skal udføres af en selvstændig entreprenør, før det er afgjort, om Syddjurs Kommune vil levere økonomien eller dele heraf til seks nye master, som bliver hjemsted for nye og moderne lysarmaturer.

Vi håber naturligvis, at kommunen vil finansiere de seks nye master, men mest af alt håber vi på et hurtigt svar, så vi ved, hvor vi står, og om vi selv skal til at skaffe yderligere midler.

Lasse Dahl Sørensen, IF Ådalen

»Vi har haft et firma til at vurdere kvaliteten af de nuværende master, og deres undersøgelser viser, at specifikt tre master slet ikke lever op til de krav som nødvendigvis må stilles til et kommende lysanlæg,« siger Morten Hansen.

Sigma-Delta, Aarhus Aps, har undersøgt, om de eksisterende lysmaster har den fornødne bæreevne og kapacitet til at kunne bære de nye tiltænkte lysarmaturer.

Billeder af samlingerne mellem lysmast 1 og fundamentet. Kilde: Tilstandsrapport fra Sigma-Delta, Aarhus ApS, udarbejdet i marts 2022.

Lokalavisen har læst rapporten fra Sigma-Delta, Aarhus Aps, og den er ret entydig i sin konklusion:

»Ud fra den visuelle kontrol og billederne ovenfor (se her på siden, red.) kan det umiddelbart konkluderes, at tilstanden af særlig masterne 1-3 er yderst kritisk. Det er tydeligt, at masterne er misvedligeholdte og ved samlingerne til fundamentet for masterne 1-3 er der generelt set et stort slip i boltene, der bevirker, at masterne kan stå og vippe. Ved den visuelle kontrol kan det umiddelbart også konkluderes, at mast nr. 3 står ude af lod – sandsynligvis som følge af slippet i boltene til fundamentet. Ved tilsynet er der som nævnt ikke foretaget kontrol af samlingerne mellem de forskellige sektioner, men som følge af den dårlige tilstand af samlingerne til fundamentet, må det formodes, at disse også er af en dårlig beskaffenhed.«

Uden at kunne beskyldes for at være sort-hvid, er der således behov for seks nye master som matcher nutidens krav og som garanterer, at sikkerheden er i orden.

»Efter vores bedste overbevisning er masterne etableret i forbindelsen med opførelsen af Lime Stadion i 1979, hvor kravene til konstruktionerne generelt er væsentlig lavere, end hvad de er i dag. Af samme grund vil det ikke være muligt at foretage en bæeevnemæssig beregning, hvor de eksisterende master eftervises efter nutidens krav og normer,« lyder konklusionen i rapporten fra Sigma-Delta, Aarhus Aps.

Seks nye master koster ikke spidsen af en jetjager, men beløbet er ikke medtaget i det nuværende budget.

»Vi har fået vores entreprenør til at indhente tilbud, og han har svaret tilbage, at udgiften bliver i omegnen af 300.000 - 350.000 kroner,« siger Lasse Dahl Sørensen.

Han understreger, at IF Ådalen har gjort Syddjurs Kommune opmærksom på rapporten fra Sigma-Delta, Aarhus ApS, og dens konklusioner.

Billede, der viser, at samlingen mellem den nederste mastesektion (for maste 6) og fundamentet ligger under terræn. Kilde: Tilstandsrapport fra Sigma-Delta, Aarhus ApS, udarbejdet i marts 2022.


Det er tydeligt, at masterne er misvedligeholdte og ved samlingerne til fundamentet for masterne 1-3 er der generelt set et stort slip i boltene, der bevirker, at masterne kan stå og vippe.

Uddrag af tilstandsrapport fra Sigma-Delta, Aarhus Aps

»Vi har fået et svar fra forvaltningen om, at de ville sende en medarbejder ud for at kigge på det. Om de har gjort det endnu, ved vi ikke. Vi har intet hørt, men vi frygter naturligvis for konsekvenserne, hvis uheldet er ude, og en af de nuværende master vælter,« siger Lasse Dahl Sørensen.

Han bemærker, at Morfar Park er et kommunalt anlæg, mens det ikke er afklaret om det nuværende lysanlæg er kommunalt eller reelt tilhører IF Ådalen.

Det har det ikke været muligt at finde ud af ved at dykke ned i gamle dokumenter og papirer for den kommunale sagsbehandler, Søren Trangbæk, fritidskonsulent i Kultursekretariatet hos Syddjurs Kommune, der har forsøgt at kortlægge historikken for samtlige lysanlæg på de kommunale fodboldstadions. En opgave, der trak tænder ud.

»I IF Ådalen håber vi på, at der kommer en politisk afklaring i august, fordi vi gerne vil have fjernet det gamle lysanlæg og rejst det nye, mens det er til at køre med maskiner på arealet uden at ødelægge noget. Det vil være perfekt, hvis vi kan tænde for det nye lys, når vi når ind i september-oktober, og behovet er stort,« siger Morten Hansen.

Det hører mere til reglen end sjældenhederne, at der er samlet pænt over 40 kvinder og herrer på en 11-mandsbane, I IF Ådalen vægter man højt, at seniordamer og -herrer træner på samme tidspunkt, fordi det er fremmende for klubkulturen.

»Vi håber naturligvis, at kommunen vil finansiere de seks nye master, men mest af alt håber vi på et hurtigt svar, så vi ved, hvor vi står, og om vi selv skal til at skaffe yderligere midler,« understreger Lasse Dahl Sørensen.

Stor politisk forståelse

Lysanlæg har været på den kommunale dagsorden i tre år.

Der blev handlet hurtigt politisk i sommeren 2019 på en samlet henvendelse fra hovedparten af fodboldklubberne i Syddjurs om, at det var tvingende nødvendigt at få kigget på en række lysanlæg på de kommunale stadions.

Flere lysanlæg var udtjente og lignede noget fra Østtysklands storhedstid.

Ved budgetforhandlingerne i 2019 enedes det tidligere Syddjurs Byråd derfor om at afsætte 1.5 mio. kroner til renovering af de udtjente lysanlæg.

De afsatte 1.5 mio. kroner blev fordelt med 500.000 kroner årligt på budgetterne i 2021, 2022 og 2023.

Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK-udvalget) besluttede på udvalgsmødet 9. september 2020, at de afsatte midler skulle samles i en pulje som kommunens fodboldklubber fik mulighed for at søge med deadline 2. januar 2021.

Følgende klubber blev tilgodeset i 1. runde:

  • Ebeltoft IF Fodbold på 295.313 kr. (2021)
  • Mørke IF Fodbold på 88.750 kr. (2021)
  • IF Ådalen Fodbold 243.656 kr. (2022)
  • IF Midtdjurs Fodbold på 58.423 kr. (2022)

I alt 686.142 kroner.

Et beløb, der siden er vokset til 757.848 kroner. Det skyldes et par såkaldte administrative ekstrabevillinger til IF Midtdjurs og IF Ådalen som en naturlig konsekvens af prisstigninger undervejs i forløbet, men kravet til egenfinansieringen på 25 procent er der ikke pillet ved.

Indtil videre er det imidlertid kun Mørke IF og IF Midtdjurs, der er i mål med deres anlæg. Ebeltoft IF kæmper fortsat bravt med at få økonomien til at spille.

Penge til Mols og Pindstrup

1. maj 2022 kunne de klubber, der ikke var klar i første ansøgningsrunde, så fremsende deres ønsker.

Det benyttede IF Mols og IF Viking sig af.

De to foreninger blev på junimødet i Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget, der har den afgåede fodboldformand hos Ebeltoft IF, Heine Skovbak Iversen som formand, tilgodeset således:

  • IF Mols: 327.750 kr. svarende til 75 % af udgiften.
  • IF Viking: 101.250 kr., svarende til 75 % af udgiften.

IF Mols havde allerede i første runde søgt om et kommunalt tilskud på hele 610.313 kr. Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur sagde dengang ja til at afsætte midler til lysanlægget på Mols i 2023, men udvalgte forlangte allerførst at få projektet genberegnet, fordi det prismæssigt stak helt af sammenlignet med de øvrige lysanlæg.

IF Mols havde indhentet et tilbud på et 125 lux anlæg med 6 stk. 18 meter master med 10 stk. projektører. Lyset kan dæmpes efter behov, og der kan aflæses driftstimer, samt styring med smartphone.

Den høje pris på Mols skyldes, at der i forbindelse med etableringen af Knudepunktet i Knebel, som ved første spadestik i efteråret 2021 blev omdøbt til Molsværket, er nødvendigt at fjerne klubbens eksisterende gamle lysanlæg, fordi træningsbanen skal drejes 90 grader.

I projektet Knudepunktet var der ikke afsat penge til formålet, og derfor søgte IF Mols ganske enkelt om tilskud til at opføre et spritnyt lysanlæg.

Udvalget besluttede tillige på junimødet 2022 ordret følgende:

»Der udarbejdes senere en sag vedr. lysmaster, som flere foreninger oplever et behov for at udskifte.«

Det er denne sag, som IF Ådalen nu beder til er på dagsordenen på augustmødet i Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget.

Der er fortsat luft i det kommunale budget specifikt for lysanlæg til at finansiere seks nye master på Morfar Park i Lime.

Fondsmidler

IF Ådalen har fået støtte fra tre fonde til at dække sine 25 procent af finansieringen på selve lysanlægget.

Sammenlagt har Fonden for Søby-Skader-Halling, ELRO Fonden og Norlys Vækstpulje bidraget med 107.000 kroner, ifølge Lasse Dahl Sørensen.

Men vælger Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget at sige til IF Ådalen, at de selv skal finde pengene til seks nye lysmaster, hænger det økonomiske regnestykke slet ikke sammen.

Det taler imidlertid til IF Ådalens fordel, at foreningen har dokumentation for, at de nuværende master vipper faretruende og udgør en risiko, hvis uheldet er ude.

Vil man politisk kunne holde til det?

IF Ådalen må vente på, at sagen kommer på udvalgets dagsorden 17. august.

Adresseavisen har i flere omgange spurgt udvalgsformand Heine Skovbak Iversen, hvornår der sker noget.

Udvalgsformanden skrev således torsdag aften i en sms: »Beklager jeg ikke fik sendt denne besked. Vi har opfølgning på lysanlæg på KFL udvalgsmøde onsdag den 17. august. Her tager vi stilling til videre ønske/bevilling fra Ådalen.«

Heine Skovdal Iversen havde inden da haft møde med Direktør Poul Møller og Kultur og borgerchef Ole Wolf om temaer til den forestående dagsorden.

Hov, det her indhold benytter cookies

På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Marketing og Statistik, det gør du her: opdater dit samtykke.

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver Digital+

Med et abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læselisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.

Del artiklen
Relevant for andre?
Del artiklen på sociale medier.

Du kan ikke logge ind

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, men vi har sørget for, at du har adgang til alt vores indhold, imens vi arbejder på sagen. Forsøg at logge ind igen senere. Vi beklager ulejligheden.

Du kan ikke logge ud

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, og derfor kan vi ikke logge dig ud. Forsøg igen senere. Vi beklager ulejligheden.