Byrådet blev til Byrodet og opførte slapstick komedie

Store dele af Syddjurs Byråd bøjer sig ofte i støvet for investorer og udviklere og betoner jævnligt, at man skal være varsom med at gøre det unødig svært for dem at investere i kommunen. Var der potentielle projektudviklere, der overværede sidste uges byrådsmøde, ville de pågældende have undret sig over niveauet.

Artiklens øverste billede
Ole S. Hansen (S): »Det her er en principsag for Socialdemokratiet«. Pressefoto


Jan Fischer (S) lod kollegerne forstå, at hvis man fulgte projektudviklers ønsker ene og alene, så er det projektudvikler der bestemmer og Byrådet der retter ind. Pressefoto
SFs Morten Siig Henriksen sad med i det gamle PUK-udvalg, og dermed kendte han godt sagen i detaljer. For ham og SF var det hensynet til demokratiet, der var afgørende. Når en sag har været behandlet to gange i et udvalg og afsluttet i enstemmighed, så er den lukket. Basta. Pressefoto
Kirstine Kahr Kvorning (C) måtte melde forfald til byrådsmødet. Hendes manglende stemme blev afgørende for udfaldet af sagen. Pressefoto
Kasper Kolstrup Møller (C), udvalgsformand: : »Det kan potentielt blive en glidebane at træffe nye beslutninger i allerede afsluttede sager. Det har jeg også et meget stort fokus på at være skarpere på i fremtiden.«


Anstændigheden og demokratiet sejrede over anløben moral og fedtspil i overtiden, ville Socialdemokratiet, der endte med at stå med palmerne i hånden hævde, da Byrådet i sidste uge behandlede lokalplan 444 med tilhørende kommuneplantillæg for etageboliger og tæt-lave boliger i Røndes bymidte på et areal, Birkeparken, på modsatte side af Lillerupparken.

Men efter, at det sidste lys var gået ud i byrådssalen, sad man som tilhører tilbage med en fornemmelse af, at et flertal i Byrådet havde foretrukket den løsning, som den private investor, lad os kalde ham projektudvikler, har kæmpet for under hele forløbet.

Efter en lang proces var der imidlertid andre hensyn, der talte for de, som reelt var projektudviklers forslag venlig stemt, nemlig hensynet til demokrati og borgerinddragelse.

Først forhistorien, der startede i det tidligere byråd, mens Socialdemokratiets Ole Bollesen endnu var borgmester. På borgmesterens sidste morgentur i Rønde gjorde han og følget holdt ved Birkevej, hvor projektet blev diskuteret og endevendt første gang i offentlig sammenhæng.

Her udtrykte flere af deltagerne frygt for, at et byggeri i samme højde som Lillerupparken på modsatte side, ville få indkørslen/udkørslen til/fra Rønde til at minde om en ikke overdækket og mørk tunnel.

Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) med Venstres Riber Hog Anthonsen som formand besluttede 11. august 2021 at igangsætte en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for Birkeparken.

Det skete naturligvis efter, at projektudvikler havde præsenteret et oplæg til, hvordan der kunne bygges på arealet og på denne måde opføres boliger i midtbyen, som er et fyldigt politisk tema (byfortætning) i takt med, at de omkringliggende udstykningsmuligheder bliver færre.

PUK-udvalget anbefalede i enighed, at lokalplanen tog sit afsæt i ’de bærende principper for fortætning i Rønde.’

Heri lyder et af principperne:

»Der bør arbejdes med tagenes visuelle sammenhæng med resten af byen. For eksempel vil en bygning med sadeltag være nemmere at indpasse i Rønde midtby, end bygninger med andre tagformer. Dette begrundes med at sadeltage er den mest anvende tagform i Rønde, og der er ikke et ønske om at ændre byens udtryk.«

Et sadeltag er i virkeligheden bare et helt almindeligt dansk tag med kip.

Så langt så godt, men netop tagkonstruktionen har i 12. time givet anledning til politisk polemik og tænders gnidsel i det nye Erhvervs- og planudvalg, der har taget over i plansager i kølvandet på KV21, hvor der blev lavet om på udvalgsstrukturen.

Kun Socialdemokratiets Ole Sønderskov Hansen er genganger i Erhvervs- og planudvalget fra det gamle PUK-udvalg. Overraskende nok er venstrefløjen (SF og Enhedslisten) ikke med i udvalget trods det, at partierne sidder på seks mandater i Byrådet.

Sådan magede det sig bare ikke ved konstitueringsforhandlingerne efter kommunalvalget i november 2021, at SF eller Enhedslisten fik en plads i udvalget.


En sniger

Erhvervs- og planudvalget tog over med Birkeparken, hvor PUK-udvalget slap. Det skete på et udvalgsmøde 9. marts 2022.

Her fastslog et enigt udvalg, at »Der arbejdes fortsat med sadeltage i henhold til tidligere vedtagne principper.«

Det skete som en konsekvens af, at embedsværket ellers havde forsøgt at blødgøre hensynet til tagkonstruktionen ved at snige en formulering ind med følgende ordlyd i indstillingen:

» (...)at der arbejdes videre med alternative tagformer.«

Når en sag er blevet afgjort ved to på hinanden følgende udvalgsbehandlinger uden, at det har givet anledning til at rynke brynene, er det normalt lig med, at så er der ikke mere at komme efter. Det er demokratiets spilleregler, om man så må sige.

Det skete bare ikke i denne sag. Projektudvikler prøvede til igen med opbakning fra Syddjurs Kommunes embedsværk.

På et efterfølgende møde med Erhvervs- og planudvalget og embedsværket på projektudviklers initiativ fremlagde sidstnævnte to ønsker: at få lov til udvide området, hvor der skal opføres boliger, og at fravige princippet om sadeltage (med konsekvenser for byggehøjden, red.)

Det var samtidig et oplæg til, at den konsensus, der havde været i udvalget hidtil, nu gik fløjten.

På udvalgsmødet 17. august stemte trioen, udvalgsformand Kasper Kolstrup Møller (C), Laila Sortland (Nye Borgerlige) og Jørgen Ivar Mikkelsen (V), pludselig ja til at imødekomme projektudviklers ønsker, mens den socialdemokratiske duo, Jan Fischer og Ole Sønderskov Hansen, fastholdt den oprindelige beslutning og ikke fravige princippet om sadeltage.

Da duoen så, hvad vej vinden blæste, benyttede de sig prompte af deres standsningsret som byrådsmedlemmer for at få sagen bragt frem til offentligheden på et byrådsmøde.

Standsningsretten betyder, at den politiske stillingtagen flyttes over i plenum, i Byrådet.

Efter en lang og virkelig fin proces, hvor vi har spurgt Røndes borgere og lavet noget borgerinddragende af høj kvalitet, er det her ikke i orden, at vi nu i 12. time pludselig ændrer radikalt på det, som både det gamle PUK-udvalg, hvor to medlemmer af Venstre var enige, og siden Erhvervs- og planudvalget har været enige om hele vejen, indtil at investor så kommer med nye ønsker.

Ole Sønderskov Hansen (S)

Handler om principper

På byrådsmødet var der på forhånd spænding om, hvordan Radikale Venstre, SF og Enhedslisten ville stemme.

Forud for mødet havde en synligt vred Ole Sønderskov Hansen (S) udtalt til Adresseavisen:

»Det her er en principsag for Socialdemokratiet. Efter en lang og virkelig fin proces, hvor vi har spurgt Røndes borgere og lavet noget borgerinddragende af høj kvalitet (111 høringssvar, red), er det her ikke i orden, at vi nu i 12. time pludselig ændrer radikalt på det, som både det gamle PUK-udvalg, hvor to medlemmer af Venstre var enige, og siden Erhvervs- og planudvalget har været enige om hele vejen, indtil at investor så kommer med nye ønsker. Vi synes, det er til grin, og vi frygter for konsekvenserne fremover, hvis det er så nemt at ændre på noget efter, at vi har været enige hele vejen og fået opbakning fra borgerne.«

Det gentog han på byrådsmødet med et lidt andet ordvalg med støtte fra partifællen, udvalgskammeraten Jan Fischer, der sluttede med at sige, at det er projektudvikler der bestemmer og Byrådet der retter ind, hvis flertallet i udvalget får held til at få deres nye stillingtagen vedtaget. Havde Fischer været stærk i de marxistiske termer, kunne han også have sagt, at kapitalismen overruler demokratiet. Det var det, han mente.

SFs Morten Siig Henriksen og gruppeformand Kirstine Bille lod ingen i tvivl om, at de ville lade princippet om, at når en sag er behandlet og afgjort i udvalget to gange, så er den lukket og derfor ikke længere til diskussion.

Jeg har 100 procent fokus på at gøre det, der er den rigtige løsning for Rønde, det både på kort og lang sigt. Derfor synes jeg, at vi på mødet 17/8 traf den rigtige beslutning for byen.

Kasper Kolstrup Møller (C)

Det samme var afgørende for Enhedslistens Jesper Yde Knudsen, men ligesom SF’erne hæftede Jesper Yde Knudsen sig ved, at sadeltag jo ikke er dominerende i forvejen på Hovedgaden i Rønde. Underforstået er der så grund til at være så manifesterende i dette tilfælde?

Jesper Yde Knudsen nævnte flere bygninger på Hovedgaden, bl.a. Djurslands Bank, som ikke har sadeltage.

Rema 1000 og Lillerupparken er to andre eksempler med fladt tag for førstnævntes vedkommende og ensidet taghældning for sidstnævntes, som Kasper Kolstrup Møller påpegede det.

På forhånd havde Venstre, Konservative og Nye Borgerlige lagt sig fast på at støtte projektudviklers ønske. Ikke overraskende, fordi de tre partier sidder til højbords i Erhvervs- og planudvalget.

Den tidligere PUK-udvalgsformand, Riber Hog Anthonsen, tog ordet og forklarede sit holdningsskifte med, at der jo stod ’kan’ og ikke ’skal’ i ’de bærende principper for fortætning i Rønde.’

Udvalgsformand Kasper Kolstrup Møller (C) havde inden byrådsmødet begrundet sit holdningsskifte overfor Adresseavisen sådan:

»Sagen var lukket ja, men nogle gange (og heldigvis ganske få) så føles den beslutning, der er truffet, ikke som den rigtige. Jeg har 100 procent fokus på at gøre det, der er den rigtige løsning for Rønde, det både på kort og lang sigt. Derfor synes jeg, at vi på mødet 17/8 traf den rigtige beslutning for byen. Det er dog også med den respekt for både borgere og udviklere, at jeg udmærket godt ved, at det potentielt bliver en glidebane at træffe nye beslutninger i allerede afsluttede sager. Det har jeg også et meget stort fokus på at være skarpere på i fremtiden.«

Det gentog han på mødet.

Stemmelighed - hvad så?

Da Radikale Venstres Heine Skovbak Iversen forklarede, at han denne gang stemte med de blå - selvom han efter sigende er ved at gøre sin hoser mere end grønne hos Socialdemokratiet - sluttede den efterfølgende afstemning med en 13-13 stilling.

Konservatives Kirstine Kahr Kvorning havde måttet melde forfald, og partiets gruppeformand Tommy Bøgehøj havde ikke fået indkaldt en substitut, som partiet ellers var blevet gjort opmærksom på havde været en mulighed, erfarer Adresseavisen. Det ville i så fald havde betydet, at Kim Withen, Helgenæs, skulle have været adviseret på forhånd.

Nuvel, det skete ikke, og så skulle man tro, at det gældende retsprincip i et demokrati om, at beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, og der skal være et flertal for et forslag, før det er vedtaget, blev gjort gældende.

Det betyder, at et forslag falder ved stemmelighed.

Der gik imidlertid panik i foretagendet. Mødet blevet afbrudt på borgmesterens foranledning, og kommunens jurist måtte skyndsomt finde ud af, hvad der var op og ned omkranset af for mange byrådsmedlemmer.

Klogehovederne blev ikke hevet i kravetøjet og bedt om at finde deres plads, så juristen kunne få arbejdsro.

Da borgmester Michael Stegger Jensen (S) ringede med klokken igen og meddelte slutfacit, kom han i skyndingen til at sige noget forkert, nemlig at 3-2 flertalsbeslutningen i Erhvervs- og planudvalget grundet stemmelighed i byrådssalen stod ved magt.

Dagen derpå blev det naturligvis korrigeret, så beslutningen bliver den modsatte - at 3-2 flertalsbeslutningen i Erhvervs- og planudvalget falder grundet stemmelighed.

Hele seancen i byrådssalen var på et niveau, der må få det enkelte byrådsmedlem til at gå i sit lønkammer for at finde ud af, hvordan noget lignende undgås. Embedsværket, der har været inde over, det samme.

Af gode grunde er projektudviklere og investorer uundværlige for en kommunes udvikling, herunder Syddjurs. Det er der politisk enighed om, men rammerne skiller vandene.

Hvis potentielle projektudviklere overværede seancen i byrådssalen, må de have tænkt deres.


Hov, det her indhold benytter cookies

På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Marketing og Statistik, det gør du her: opdater dit samtykke.

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver Digital+

Med et abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læselisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.

Del artiklen
Relevant for andre?
Del artiklen på sociale medier.

Du kan ikke logge ind

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, men vi har sørget for, at du har adgang til alt vores indhold, imens vi arbejder på sagen. Forsøg at logge ind igen senere. Vi beklager ulejligheden.

Du kan ikke logge ud

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, og derfor kan vi ikke logge dig ud. Forsøg igen senere. Vi beklager ulejligheden.