Det kommer til at koste hoveder på Rådhuset - med længere sagsbehandlingstider som en konsekvens

Det er en udfordring af de større at skrue et budget sammen i en kommune som Syddjurs, hvor både antallet børn og antallet af ældre vokser i årene fremover. Det kræver investeringer i nye børnehaver, skoler og plejehjem. Kan et muligt friplejehjem være en løsning?

Artiklens øverste billede
Kirstine Bille (SF): Nej fil friplejehjem i Syddjurs. Pressefoto

I sidste uge indgik 25 ud af 27 byrådsmedlemmer budgetforlig for 2023. Kun Enhedslistens Jesper Yde Knudsen og Niels Peter Mortersen gik fra forhandlingsbordet uden at skrive under.

Udgangspunktet for årets budgetforhandlinger har været vanskeligt.

Den aktuelle situation på verdensplan med krigen i Ukraine påvirker også Syddjurs Kommune med stigende priser og lavere forventninger til indtægter fra grundsalg. Netop salget af kommunale byggegrunde har i 2020 og 2021 været en afgørende buffer i Syddjurs økonomien.

Det toppede i 2021, hvor der blev solgt i alt 83 kommunale byggegrunde, som fyldte den kommunale kasse med godt 67 mio. kroner. Langt over det opjusterede budget på 42 mio. kroner.

Ambitionerne er nu sat på vågeblus både i år og de kommende år.

Samtidig er der fra Mette Frederiksen regeringens side opsat stramme rammer for kommunernes udgifter til anlæg og service. Det hænger sammen med, at den samlede kommuneøkonomi udgør mere end halvdelen af landets finanspolitik, og konsekvenserne ved at sige til de 98 kommuner: »Bare gør, som I vil« - vil få vidtrækkende negative konsekvenser for samfundsøkonomien.

De stramme krav fra Mette Frederiksens finansminister Nicolai Wammen er ikke balsam for en vækstkommune som Syddjurs, som er atypisk i den forstand, at kommunen får både flere ældre og flere børn. Det betyder, at når gruppen af 16-64 årige, det arbejdsdygtige hold ikke vokser tilsvarende, bliver der færre til ’at forsørge’ de 0-16 årige og de 65-100 årige.

Når antallet af børn og ældre vokser, er der behov for at investere i nye børnehaver, skoler og plejeboliger, og det afspejler det indgåede budgetforlig.


Ole Sønderskov Hansen (S): Vi har ikke gode erfaringer i kommunen med at udlicitere plejehjemsdrift. Pressefoto

Helt afgørende punkter

Adresseavisen har løbende beskrevet kommuneøkonomiens tilstand i Syddjurs, og i anledning af budgetforliget har vi bedt de seks gruppeformænd/politisk ordførere, der sad med ved bordet med borgmester Michael Stegger Jensen (S) ved bordenden, om at give hver deres bud på konsekvenserne for borgere, erhvervs- og kulturliv, kommunale institutioner m.fl. af det indgåede budgetforlig.

Spm: Hvad er de afgørende klumper i budgetforliget, som har fået dit parti til at skrive under? Hvor har dit parti sat sit afgørende stempel i dette budgetforlig? Fremhæv et afgørende eksempel?

OSH: »Helt grundlæggende er det vigtigt for os, at vi har et budget i balance og at vi overholder de statslige rammer. Vi mener, at vi har lavet et budget, der sikrer den grundlæggende velfærd. Også når vi bliver flere, specielt børn og ældre. Børns trivsel og sikring af ressourcer til PPR er også vigtige elementer. Det har også været vigtigt for os, at sikre midler til en styrket erhvervsbetjening.«

CW: »For Venstre er det afgørende fortsat at have et anlægsbudget, der sikrer fortsat vækst, og her er Venstre afgørende for den rette balance mellem drift og anlæg.«

TB: »De afgørende punkter for Konservative er udviklingen af erhvervsservicen. En videreudvikling efter oprettelsen af det nye udvalg Erhvervs og planudvalget ved konstitueringen. Dernæst har vi lagt stor vægt på at få ’kunst i det offentlige’ fra 2024 og øget fokus på god finansiering af kommunernes kulturinstitutioner (Maltfabrikken, Fregatten Jylland m.fl., red). Alt sammen noget der vil underbygge den tilflytning- og vækststrategi, som vi synes er nødvendig for kommunen.«

KB: »De vigtigste klumper er de forbedringer, der er i budgetforliget i forhold til direktionens oplæg på dagtilbud, skoler og til unge. Afgørende eksempel: Forsøg med mad til skolebørn og forbedrede klubtilbud.«

LS: »Mindre forbrug af konsulenter på tværs i kommunens organisation: 500.000 kroner. Effektivisering af administration: 50.000 kroner. Besparelser på opvarmning: 500.000 kroner. Ekstra besparelser på tværgående administration: 500.000 kroner. Nye Borgerlige har bakket om ny taskforce på erhvervsområdet. Vil give de lokale virksomheder et boost af en bedre service, som øger mulighed for udvikling og kan være medvirkende til at skabe arbejds- og elevpladser. Nye Borgerlige har også fået tilført 250.000 kroner til psykologhjælp til forebyggelse af depression hos +65 (15 til 17 % af +65 på landsplan lider af depression, hvilket forringer både livskvalitet for den enkelte og nære relationer, og øger risikoen for udvikling af psykosomatiske lidelser og mistrivsel generelt.)

HSI: »Det har været afgørende, at vi har lavet et bredt forlig, hvor vi står sammen om budgettet. Et budget i balance har været vigtigt. Investering i ny taskforce på erhvervsområdet samt investeringerne på kultur-, fritid- og landdistrikterområdet har været væsentlige. Det gør særligt ondt, at der skal effektiviseres på daginstitutioner og skoler, fordi de er meget pressede, men der er dog ført nogle penge tilbage til området.«

Laila Sortland (D): når vi i Syddjurs har en af landets dyreste administrationer, og vi end ikke kan prale af, at alle områder kører gnidningsløst med minimale fejl, er der ganske enkelt ikke en god forklaring på, hvorfor vi i Syddjurs skal have et så højt budget på Administrationen.


Det koster hoveder

Spm: - Der skal spares penge på Syddjurs Kommunes Administration og på forbruget af konsulenter? Hvilke konsekvenser får det? Med hvor mange ansatte skal Administrationen slankes?

OSH: »Det vil efter alt at dømme blive tale om at spare fem/seks stillinger væk i administrationen.«

CW: »Mindre konsulentforbrug er en ambition som er svær at følge op på, idet det til tider giver god mening og er nødvendigt med eksterne konsulenter - men vi henstiller til tilbageholdenhed. Det kan være svært at sige et nøjagtig tal for antal stillinger Administrationen skal slankes med, men mellen 10 og 15 stillinger.«

TB: »Der kommer et oplæg fra Direktionen til Økonomiudvalget«

KB: »Det er svært at sætte antal på medarbejdere, der må vinkes farvel til i Administrationen. Endelig udmøntning besluttes i Økonomiudvalget i november. Det bliver svært at gennemføre uden, at der vil komme ændringer i sagsbehandlingstiden.«

LS: »Det er et spørgsmål, der ikke kan besvares enkelt. Men når vi i Syddjurs Kommune har en af landets dyreste administrationer, og vi end ikke kan prale af, at alle områder kører gnidningsløst med minimale fejl, er der ganske enkelt ikke en god forklaring på, hvorfor vi i Syddjurs skal have et så højt budget på Administrationen. Optimering af de administrative processer, og brug af den nuværende medarbejderstab, vil gøre besparelsen på Administrationen parat. Hvis denne optimering af processer ikke påbegyndes straks og håndteres, er der en forøget risiko for en forlænget sagsbehandlingstid, som på ingen måde skal finde sted. Så fokus på en gennemgang af processer og effektivisering af disse, er første skridt for at undgå en forlænget sagsbehandlingstid.«

HSI: »Det kan medføre, at der igangsættes færre udviklingsprojekter, og at der kan blive længere sagsbehandlingstid på nogle opgaveløsninger.«


Tommy Bøgehøj (C): Friplejehjem bør være en del af fremtiden i Syddjurs. Pressefoto

Ebeltoft, Rønde og Hornslet


Heine Skovbak Iversen: Det gør særligt ondt, at der skal effektiviseres på daginstitutioner og skoler. Pressefoto


Spm: - I budgetbemærkningerne nævnes Hornslet, Rønde og Ebeltoft i flere omgange - både når det gælder drift og anlæg. Hvordan synes I selv, at I rækker ud til hele Syddjurs med dette budgetforlig? Hvor kan en borger i Mørke, Ådalen, Pindstrup, Nimtofte, Tirstrup og Balle se sig selv i budgetforliget?

OHS: »Der er i de kommende år bl. a. afsat midler til vores mødestedsprojekter i Ådalen og i Tirstrup, renovering af skolen og midler til bevægelsespark i Kolind. Vi tilfører også flere midler landdistriktsudvikling og områdefornyelse i vores landdistrikter. Et arbejde som pågår lige nu i Pindstrup, Tirstrup og Nimtofte.«

CW: »Der er service og faciliteter til alle borgere i dette budget - det er ikke en konkurrence om, at alle eller ingen kan nævnes, tilfældigvis ligger der bare nogen store klumper i de nævnte byer i denne omgang.«

TB: »Der vil fra år til år være forskellige områder i kommunen, som der investeres i, det vil ændre sig over årene.«

KB: »Borgere uden for de tre nævnte byer kan se sig selv i det samlede budget, da der jo opretholdes velfungerende skoler, dagtilbud og ældrepleje i alle kommunens distrikter. Herudover bliver landdistriktsarbejdet styrket med en halv medarbejder, tilskud til drift af Molsværket, bidrag til oprettelse af mødesteder de steder, hvor det er i gang (Øst Djurs, Ådalen, Nimtofte) og byfornyelsen i Pindstrup.«

LS: »Når de store hovedbyer fylder meget i budgetbemærkningerne, er det fordi der er større projekter i gang, og som derfor allerede er en del af budgettet. En udvikling, hvor som helst i kommunen, også i de mindre byer og lokalsamfund, er med til at skabe udvikling og øgede skatteindtægter i hele Syddjurs Kommune. Ingen nævnt og ingen glemt«

HSI: »Budgetforliget kommer til at række ud til alle områder. Der er bare i denne omgang større anlæg i de tre store byer.«

Friplejehjem - ja eller nej?

Spm: - Hvordan forholder dit parti sig til tankerne om friplejehjem i Syddjurs i den udbygning af plejehjem, der bliver nødvendig i fremtiden? Hvorfor?

OH: »Det er vores ønske at den kommende diskussion ikke bliver bundet op på politiske dogmer og fastlåste holdninger, men i stedet på reelle vurderinger af vores konkrete muligheder. Altså om vi har plads i vores anlægsramme til selv at bygge et nyt plejehjem. Vi har ikke gode erfaringer i kommunen med at udlicitere plejehjemsdrift og har heller ikke noget ønske om at lade private firmaer forsøge sig med dette med et økonomisk overskud for øje.«

CW: »Venstre er positive overfor at supplere kommunale plejehjem med eks. et friplejehjem, det giver borgerne en reel valgmulighed, omend der formodentlig ikke er forskel på serviceniveauet på et kommunalt plejehjem kontra friplejehjem. En sidegevinst ved friplejehjem er, at det ikke belaster kommunens anlægsbudget, hvorved der er mulighed for andre anlæg.«

TB: »Konservative er meget positive overfor friplejehjem, det giver flere valgmuligheder over for borgerne, der skabes konkurrence og kommunen sparer anlægsmidler som så kan investeres i andre områder.«

KB: »SF er ikke tilhængere af friplejehjem, da de kan medvirke til at udvande de kommunale tilbud.«

LS: »Nye Borgerlige er stor tilhænger af friplejehjem, der er fri af kommunens budgetter og politikernes indblanden i, hvordan plejehjem skal drives i en dagligdag. Lad eksperterne med faglighed håndtere og være selvbestemmende over eget ansvarsområde, så har borgerne også mulighed for at kunne vælge til eller fra, hvor de vil tilbringe deres sidste tid, og hvor både de eller pårørende kan føle sig trygge.«

HSI: »Radikale synes, det er en ok mulighed med friplejehjem, det kan være en hjælp i fremtidige år, hvor der bliver flere og flere ældre. Hvis en privat aktør f.eks. etablerer 30-40 plejehjemspladser, skal kommunen ikke have udgiften til anlæg af disse. Radikale synes dog ikke, at privat aktører skal ind og overtage drift af eksisterende kommunale plejehjem.«


Claus Wistoft: For Venstre er det afgørende fortsat at have et anlægsbudget, der sikrer fortsat vækst. PressefotoGiv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver Digital+

Med et abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læselisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.

Del artiklen
Relevant for andre?
Del artiklen på sociale medier.

Du kan ikke logge ind

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, men vi har sørget for, at du har adgang til alt vores indhold, imens vi arbejder på sagen. Forsøg at logge ind igen senere. Vi beklager ulejligheden.

Du kan ikke logge ud

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, og derfor kan vi ikke logge dig ud. Forsøg igen senere. Vi beklager ulejligheden.